.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

NỀN TẢNG MÃ ĐỊA CHỈ BƯU CHÍNH: DẤU ẤN SÁNG TẠO CỦA VNPOST

Chủ Nhật, 15/11/2020|22:39

Nền tảng mã địa chỉ Bưu chính: Dấu ấn sáng tạo của VNPost.

.

BAN TUYÊN GIÁO - TRUYỀN THÔNG VNPOST

.
.
.
.