.
.

Hướng dẫn đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên

Thứ Tư, 22/02/2012|00:07

Ngày 11/1/2012, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW: “Đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên”. Sau đây là toàn văn Hướng dẫn:

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm tháo gỡ những lúng túng trong việc đưa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan thường trực giúp Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đề nghị các tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt 8 nội dung đã nêu rõ trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn 12-HD/BTGTW và Hướng dẫn 27-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng thời đề nghị tập trung chỉ đạo một số nội dung cụ thể trong thời gian tới đây, như sau:

1. Về việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, ban thường vụ cấp uỷ, đồng chí bí thư cấp uỷ với sự tham mưu của Bộ phận giúp việc, chủ động và tích cực chỉ đạo việc xây dựng chuẩn mực đạo đức sát hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể. Tập trung chỉ đạo điểm một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, rút kinh nghiệm, nhân diện rộng.

2. Trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đảng bộ, chi uỷ, ban thường vụ đảng uỷ và đồng chí bí thư chỉ đạo và chuẩn bị nội dung về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (bao gồm việc học tập một trong những nội dung cụ thể từ các tài liệu của Trung ương, từ những điều Bác Hồ dạy; phát hiện, thảo luận, trao đổi, học tập gương người tốt, việc tốt ở đơn vị mình, đơn vị bạn; tự phê bình, phê bình những biểu hiện tiêu cực, thói hư tật xấu ở đơn vị, địa phương mình; việc nêu gương của cán bộ chủ chốt; tập hợp những ý kiến, dư luận của nhân dân phê bình cán bộ, đảng viên của đơn vị mình, để cảnh báo, nhắc nhở, tiếp thu, sửa chữa; về kinh nghiệm làm tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…). Mỗi kỳ sinh hoạt có thể bàn về một hoặc vài vấn đề cụ thể, sâu sắc và thiết thực.

3. Ban thường vụ cấp uỷ và đồng chí bí thư chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định. Coi đây là công việc trọng tâm của năm 2012.

4. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, có sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức.

5. Về công tác tuyên truyền, chú trọng việc phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm sáng tạo, chủ động; những điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời phê phán những biểu hiện lệch lạc, làm qua loa, chiếu lệ; nói không đi đôi với làm. Tổng biên tập, tổng giám đốc, giám đốc các cơ quan thông tin, báo chí từ Trung ương đến địa phương, chịu trách nhiệm về việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình để thực hiện tuyên truyền việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo định hướng đã nêu, trên tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương, coi việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp hàng đầu của nhóm các giải pháp về công tác giáo dục tư tưởng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, đưa trở thành nề nếp, nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên. 

K/T Trưởng ban
Phó Trưởng ban Thường trực

Đã ký

Vũ Ngọc Hoàng

.
.
.
.