.
.

Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Thứ Sáu, 11/05/2012|16:49

 

KẾ HOẠCH
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
 
Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 24/02/2012, Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:
Đảng ủy Khối DNTW tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, ngày 10/4/2012.
Các đại biểu dự Hội nghị ngày 10/4/2012 của Đảng ủy Khối quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối nội dung cơ bản của Nghị quyết. Từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức.
- Xác định rõ nội dung, thời gian, cách làm để thực hiện tốt Nghị quyết, là cơ sở đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.
- Triển khai Nghị quyết phải nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội; đồng thời không để rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được tình hình. Triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động trong Khối. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, khẳng định vai trò, vị trí then chốt, chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Các cấp ủy, tổ chức đảng, từng đảng viên phải thường xuyên tự giác xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm, không chờ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách.
- Trong kiểm điểm tự phê bình, phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, không chủ quan, quy chụp. Phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xác định đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức Đảng.
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết 
1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết
- Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trực tiếp chỉ đạo tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch triển khai thực hiện với cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư các đảng ủy trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trong Khối trực tiếp chỉ đạo triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết,  Kế hoạch và tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình; gợi ý nội dung kiểm điểm, liên hệ thực tế, xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.
- Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch của Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết và hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt. Chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trên các phương tiện truyền thông trong Khối kịp thời, đầy đủ, đúng định hướng.
- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, hướng dẫn phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, báo cáo, kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót, hạn chế trong phổ biến, quán triệt Nghị quyết; kiên quyết khắc phục tính hình thức, tình trạng “làm lướt”, làm không đạt yêu cầu.
1.2. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết
- Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ. Thành phần gồm: các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối; trưởng, phó ban, đơn vị và cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối; ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; ủy viên ban chấp hành, trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, ủy viên ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Khối; chủ tịch, thành viên hội đồng thành viên (hội đồng quản trị), tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.
Thời gian: mỗi hội nghị 02 ngày, trong đó: Hai hội nghị khu vực phía Bắc tổ chức vào các ngày 10 – 11/4 và 12 – 13/4/2012; Một hội nghị khu vực phía Nam tổ chức vào các ngày 18 – 19/4/2012. 
Địa điểm: Khu vực phía Bắc tổ chức tại Hội trường Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 8 Hùng Vương, Hà Nội; khu vực phía Nam tổ chức tại Hội trường các ban đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh, số 145 Lý Chính Thắng, quận 3, TP Hồ Chí Minh. 
Tài liệu: Các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
- Các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Khối tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch với thành phần gồm cán bộ chủ chốt của đảng bộ (trừ số cán bộ đã dự hội nghị do Đảng ủy Khối tổ chức). 
Thời gian: mỗi hội nghị 1 ngày, hoàn thành trước ngày 20/5/2012. 
Nội dung, tài liệu như hội nghị do Đảng ủy Khối tổ chức. Thảo luận Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của đảng bộ. Hướng dẫn cơ sở tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt các văn kiện của Hội nghị.
- Các cấp cơ sở: Đảng ủy, chi ủy cơ sở tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện đến toàn thể đảng viên; thảo luận, thông qua chương trình hành động; mời các đồng chí là lãnh đạo các đoàn thể, phòng, ban, bộ phận không phải là đảng viên và quần chúng ưu tú cùng tham dự.
Thời gian: mỗi hội nghị 1 ngày, hoàn thành trước ngày 15/6/2012. 
Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn dành cho cấp cơ sở.
- Các đảng ủy chỉ đạo các đoàn thể tổ chức học tập trong đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động về văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XI; sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Hoàn thành trước ngày 15/6/2012.
Cùng với việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các hội nghị của Đảng ủy Khối, của các đảng ủy trực thuộc và cơ sở bố trí thời gian thích hợp để nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. 
2. Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình 
2.1- Đối tượng kiểm điểm và nơi kiểm điểm
- Đối tượng kiểm điểm:
Tập thể là ban thường vụ cấp ủy, nơi không có ban thường vụ là cấp ủy. Tập thể lãnh đạo đơn vị là Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Hội đồng quản lý và ban điều hành đơn vị.
Cá nhân là tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối đều phải tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.
- Nơi kiểm điểm:
Các đồng chí ủy viên ban thường vụ kiểm điểm ở tập thể ban thường vụ và ở chi bộ nơi đang sinh hoạt.
Các đồng chí cấp ủy viên cấp trên nhưng là ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp dưới thì kiểm điểm ở tập thể ban thường vụ cấp dưới và ở chi bộ nơi đang sinh hoạt.
Các đồng chí cấp ủy viên, nơi không có ban thường vụ thì kiểm điểm ở cấp ủy và ở chi bộ nơi đang sinh hoạt.
Các đồng chí cấp ủy viên chuyên trách không tham gia ban thường vụ thì kiểm điểm ở chi ủy và chi bộ nơi đang sinh hoạt.
Các đồng chí đảng viên khác kiểm điểm ở chi bộ nơi đang sinh hoạt.
Các đồng chí thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Hội đồng quản lý, ban điều hành thì kiểm điểm ở tập thể lãnh đạo đơn vị (những đồng chí đã kiểm điểm ở tập thể cấp ủy thì báo cáo kết quả kiểm điểm tại tập thể lãnh đạo đơn vị) và ở chi bộ nơi đang sinh hoạt.
Căn cứ đặc điểm cụ thể, các đảng ủy trực thuộc có thể quy định thêm đối tượng cán bộ cần kiểm điểm.
2.2- Nội dung kiểm điểm
Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo các nội dung Nghị quyết đã nêu. Cụ thể là:
- Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, từng đảng viên và người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái.
- Những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ; tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, cơ quan quản lý, sự phát triển của cơ quan, đơn vị.
- Những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là của người đứng đầu...
Trong 3 nội dung này, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.
Khi kiểm điểm, cần tập trung liên hệ, làm rõ những hạn chế, yếu kém cụ thể nêu trong Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, làm rõ nguyên nhân những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong thời gian trước đây, nhưng chậm được khắc phục. 
- Đối với tập thể: Kiểm điểm việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác giáo dục tư tưởng chính trị; kiểm điểm về việc quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng quản lý. 
Kiểm điểm thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng, bổ nhiệm và bố trí cán bộ; tập trung làm rõ những trường hợp bố trí không đúng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, cơ quan quản lý, ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ quan, đơn vị. 
Kiểm điểm việc thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm của tập thể trong việc ban hành các quyết định của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo...
- Đối với cá nhân: Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kiểm điểm về thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm. Đi sâu kiểm điểm cá nhân có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không? Nếu có thì ở mức độ nào? Nội dung suy thoái về tư tưởng chính trị là: phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa; mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc, không còn ý thức hết lòng vì nước vì dân, không làm tròn bổn phận chức trách được giao, không thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; nói và làm trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng. Suy thoái về đạo đức, lối sống là sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí, bè phái cục bộ, mất đoàn kết; phong cách quan liêu, xa rời, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của người dân; sống xa hoa, hưởng lạc, tham gia tệ nạn xã hội...
Đối với đảng viên là cấp ủy viên thì kiểm điểm cả về trách nhiệm của cá nhân tham gia cùng tập thể cấp ủy khi bàn và quyết định các vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, về việc thực hiện quy chế làm việc.
2.3- Cách tiến hành kiểm điểm: 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trực tiếp thỉ đạo việc kiểm điểm. Trước khi kiểm điểm, cần tiến hành một số công việc sau:
- Gợi ý kiểm điểm:
Ban thường vụ cấp ủy cấp trên gợi ý nội dung cần đi sâu kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân thuộc quyền quản lý (nếu thấy cần thiết). 
Chi ủy gợi ý kiểm điểm đối với đảng viên (nếu thấy cần thiết) bằng văn bản hoặc đại diện cấp ủy gợi ý trực tiếp tại hội nghị kiểm điểm của chi bộ.
Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp tham mưu giúp cấp ủy trong việc chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể và cá nhân.
- Phương pháp lấy ý kiến  góp ý:
Lấy ý kiến của các tổ chức bằng cách gửi văn bản nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện. Tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị được xin ý kiến đóng góp cần thảo luận, thống nhất trong tập thể và thể hiện bằng văn bản do đại diện cấp ủy hoặc đại diện lãnh đạo ký, đóng dấu gửi về nơi cần lấy ý kiến.
Lấy ý kiến của cá nhân bằng cách mời họp, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, nơi nhận và phát phiếu xin ý kiến để cá nhân góp ý trực tiếp vào phiếu, gửi về nơi nhận. Ý kiến góp ý của cá nhân thực hiện bằng văn bản, ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người góp ý và gửi về tổ chức, cá nhân được góp ý.
- Lấy ý kiến góp ý cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối:
Lấy ý kiến của các ban đảng Trung ương; các ban thường vụ đảng ủy trực thuộc; các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối.
Lấy ý kiến của các đồng chí đã nghỉ hưu nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ trước liền kề.
- Lấy ý kiến góp ý cho ban thường vụ và các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy trực thuộc:
Lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và chuẩn bị kiểm điểm, vận dụng tương tự như thành phần lấy ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (có thêm ý kiến đóng góp của ban chấp hành các tổ chức quần chúng).
- Lấy ý kiến góp ý cho lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối:
Lấy ý kiến của các ban đảng Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng bộ, ngành trực tiếp quản lý; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ban thường vụ đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị; đảng ủy và tập thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các ban của tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị.
Lấy ý kiến của các đồng chí nghỉ hưu đang sinh sống, sinh hoạt đảng tại địa phương nguyên là ủy viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Hội đồng quản lý, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị.
 - Lấy ý kiến góp ý cho ban thường vụ, cấp ủy cơ sở :
Các đảng ủy trực thuộc Khối, hướng dẫn cụ thể việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân và chuẩn bị kiểm điểm cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của đảng bộ.
Nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, Đảng ủy Khối làm đầu mối gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của các ban đảng Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng các bộ, ngành trực tiếp quản lý các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Khối đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các ban thường vụ đảng ủy trực thuộc, tập thể lãnh đạo các đơn vị, sau đó sẽ gửi ý kiến góp ý của các cơ quan trên đến các đơn vị trực thuộc.
Sau kiểm điểm, Ban thường vụ cấp ủy các cấp báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân với  Ban chấp hành để thảo luận, góp ý. Kết quả kiểm điểm được thông báo đến những cơ quan, đơn vị đã góp ý trước khi kiểm điểm.
2.4- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
- Trước khi tổ chức kiểm điểm, Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Văn phòng Đảng ủy Khối lấy ý kiến góp ý bằng văn bản, tập hợp ý kiến góp ý của các ban, đơn vị, Công đoàn cơ quan, Đoàn Thanh niên Khối, Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc; của các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 
- Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu chuẩn bị nội dung kiểm điểm, tự phê bình, phê bình của tập thể Ban Thường vụ.
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm về công tác xây dựng Đảng; làm rõ nguyên nhân, đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục, làm cơ sở cho việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của cá nhân.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo 3 nội dung nêu trong Nghị quyết, đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình về đạo đức, lối sống, về quan hệ gia đình, xã hội...Trong quá trình kiểm điểm, tiếp thu nội dung gợi ý của cấp trên, ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức để tự phê bình và phê bình.
- Thực hiện trong tháng 7 và tháng 8/2012.
2.5- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các đơn vị  trực thuộc Khối
- Trước khi tổ chức kiểm điểm, Ủy ban Kiểm tra chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gợi ý nội dung kiểm điểm ở những đơn vị cần thiết và thông báo ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương nêu ở mục 2.3 tới các đơn vị.
- Ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ và tập thể lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo nội dung và cách làm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (mục 2.4). 
- Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9/2012.
2.6- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở, đảng viên
- Ban thường vụ đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng chỉ đạo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở cấp cơ sở, gợi ý kiểm điểm những nơi cần thiết. Cách làm tương tự như ở đảng ủy trực thuộc Khối. Cấp ủy cơ sở gợi ý kiểm điểm đối với những chi bộ, đảng viên nếu thấy cần thiết.
- Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở chi bộ: Tập thể chi ủy kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trước, sau đó đến bí thư chi bộ, chi ủy viên và các đảng viên. Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 3 nội dung nêu trong Nghị quyết, việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, chỉ rõ hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm; nguyên nhân, phương hướng giải quyết, khắc phục. Ở những nơi, những trường hợp có vấn đề phức tạp, nếu thấy cần thiết thì cấp ủy cấp trên trực tiếp hoặc cấp ủy quản lý cán bộ gợi ý kiểm điểm.
- Thực hiện trong tháng 9, 10 và 11/2012.
III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Một số nhiệm vụ, giải pháp
Ngay từ quý II/2012, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo thực hiện các nội dung sau:
1.1- Về công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng
- Kiện toàn tổ chức đảng gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng theo lộ trình được phê duyệt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp, đơn vị.
- Rà soát, bổ sung các quy định về công tác cán bộ. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và việc sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ.
- Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực có chất lượng gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp, đơn vị. 
- Kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt tổ chức đảng ở tổ chức đảng cấp dưới, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng.
1.2 – Về công tác kiểm tra, giám sát
- Ủy ban Kiểm tra chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Khối, căn cứ Quy chế chất vấn trong Đảng, tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện việc chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành và hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thực hiện.
- Ủy ban Kiểm tra tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng thời hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp ủy đưa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. 
1.3- Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Giúp Ban Thường vụ chỉ đạo các cơ quan báo chí trong Khối tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.
1.4- Về công tác dân vận
- Ban Dân vận Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng đảng tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện Quy chế công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và văn hóa doanh nghiệp. 
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đối với các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối. Hướng dẫn, kiểm tra các đảng ủy trực thuộc trong việc tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị tham gia giám sát đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể.
2. Tổ chức thực hiện 
2.1- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đảng ủy trực thuộc thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này. 
2.2 - Bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng ủy Khối gồm: Đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tuyên giáo và Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối. 
Lập tổ giúp việc Bộ phận thường trực gồm một số đồng chí cán bộ các ban xây dựng đảng của Đảng ủy Khối.
Các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2.3 - Căn cứ hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kế hoạch này, các đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể của đơn vị và báo cáo Đảng ủy Khối.
2.4 - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo kiểm điểm bổ sung hoặc kiểm điểm lại đối với tập thể, cá nhân cán bộ diện Đảng ủy Khối quản lý nếu xét thấy kiểm điểm chưa đạt yêu cầu.
2.5- Ban Tổ chức chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./. 
 
                                                                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                                        BÍ THƯ
 
                                                                                                                        (đã ký)
 
 
                                                                                                               Trương Quang Nghĩa
 

 

.
.
.
.