.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Thứ Năm, 12/07/2012|15:40

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 52 – HD/BTGTW, ngày 22/5/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết được Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XI) thông qua, trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

          Tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức. Động viên mọi cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

          Vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập; tham gia giám sát việc thực hiện các đường lối, chủ trương đó của các cơ quan chức năng, các tổ chức Đảng, đoàn thể liên quan, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

          2. Yêu cầu

          Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững tinh thần và những nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình công tác, từ đó, tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đơn vị.

          Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với tự đọc, tự học là chính.

          Việc học tập, quán triệt là trách nhiệm chung của các cấp, các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy; kiểm tra, giám sát kịp thời.

II. VIỆC MỞ CÁC LỚP HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng tổ chức các lớp học tập, quán triệt nội dung các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương năm cho cán bộ chủ chốt của cấp mình theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

1. Về nội dung học tập, quán triệt

Nội dung cần học tập, quán triệt bao gồm các văn kiện sau:

Thứ nhất, Kết luận về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Ngoài việc làm rõ mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết, phạm vi việc ban hành Kết luận, cần tập trung quán triệt các nội dung cơ bản sau:

- Vị trí, vai trò của Hiến pháp năm 1992;

- Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992;

- Về những vấn đề cơ bản định hướng việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thứ hai,Kết luận về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngoài việc làm rõ mục đích, ý nghĩa, phạm vi việc ban hành Kết luận, cần tập trung quán triệt các nội dung cơ bản sau:

- Vị trí, vai trò của đất đai, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Những hạn chế, bất cập trong thực hiện đường lối, chính sách đất đai;

- Định hướng đường lối, chính sách đất đai trong thời gian tới.

Thứ ba, Nghị quyết "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020".

Ngoài việc làm rõ mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết, phạm vi việc ban hành Nghị quyết, cần tập trung quán triệt các nội dung cơ bản sau:

- Thành tựu, hạn chế trong thực hiện chính sách xã hội;

- Định hướng chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020.

Thứ tư, Kết luận về một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020.

Ngoài việc làm rõ mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết, phạm vi việc ban hành Kết luận, cần tập trung quán triệt những nội dung cơ bản sau:

- Kết quả đạt được và hạn chế, bất cập;

- Một số nội dung thực hiện trong năm 2012 và 2013.

Thứ năm, Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Ngoài việc làm rõ mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết, phạm vi việc ban hành Kết luận, cần tập trung quán triệt những nội dung cơ bản sau:

- Về đánh giá tình hình;

- Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

2. Hình thức, thời gian, tài liệu, kinh phí

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết

- Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trực tiếp chỉ đạo tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch triển khai thực hiện tới cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư các đảng ủy trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trong Khối trực tiếp chỉ đạo triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch và tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.

- Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch của Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết và hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt. Chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trên các phương tiện truyền thông trong Khối kịp thời, đầy đủ, đúng định hướng.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, hướng dẫn phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, báo cáo, kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót, hạn chế trong phổ biến, quán triệt Nghị quyết.

2.2. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết

- Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ. Thành phần gồm: các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối; trưởng, phó ban, đơn vị và cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối; ủy viên ban chấp hành, trưởng, phó ban xây dựng Đảng các đảng ủy trực thuộc Khối; chủ tịch, thành viên hội đồng thành viên (hội đồng quản trị), tổng giám đốc, phó tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Thời gian: mỗi hội nghị 01 ngày, trong đó: Hai hội nghị khu vực phía Bắc tổ chức vào các ngày 18, 19/7; một hội nghị khu vực phía Nam tổ chức vào ngày 25/7/2012.

Địa điểm:  sẽ có thông báo cụ  thể.  

- Các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Khối tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết với thành phần gồm cán bộ chủ chốt của đảng bộ (trừ số cán bộ đã dự hội nghị do Đảng ủy Khối tổ chức).

Thời gian: mỗi hội nghị 1 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2012.

- Các cấp cơ sở: Đảng ủy, chi ủy cơ sở tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện đến toàn thể đảng viên.

Thời gian: mỗi hội nghị 1 ngày, hoàn thành trước ngày 30/9/2012.

Tại các hội nghị, báo cáo viên tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản của mỗi văn kiện; giới thiệu cách tự nghiên cứu, đọc trực tiếp các văn kiện và tài liệu nghiên cứu, học tập, tài liệu tham khảo...

Chú ý phân bổ thời gian trên lớp (nghe giới thiệu và thảo luận) trong 01 ngày như sau:

- Chuyên đề 1: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

- Chuyên đề 2: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Chuyên đề 3: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

- Chuyên đề 4: Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

- Chuyên đề 5: Một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020.

Khuyến khích các đảng bộ bổ sung thời gian nghe báo cáo, thảo luận, nghiên cứu kỹ các chuyên đề.

Báo cáo viên do cấp ủy tự chịu trách nhiệm; khuyến khích đồng chí bí thư, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành đảng ủy làm báo cáo viên. Báo cáo viên phải nghiên cứu kỹ tài liệu trước.

Trên cơ sở các văn kiện Hội nghị Trung ương năm và các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, báo cáo viên lựa chọn những nội dung cốt lõi để xây dựng đề cương báo cáo, thuyết trình.

Hình thức lớp học tập có thể theo hình thức thông thường (báo cáo viên trực tiếp thuyết trình, trao đổi trên hội trường... ) hoặc bằng hình thức trực tuyến, truyền hình trực tiếp, nhưng phải đảm bảo thông tin được hai chiều giữa báo cáo viên, người chủ trì và người học.

Tài liệu phục vụ học tập, quán triệt bao gồm: Các văn kiện Hội nghị Trung ương năm thông qua; các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: “Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)”, “Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (dùng cho cán bộ và đảng viên ở cơ sở)”, “Tài liệu Hỏi-đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (dùng cho cán bộ, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân)”.

Kinh phí mở lớp lấy từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương trong kế hoạch.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Tuyên giáo tham mưu với Thường trực Đảng ủy Khối tổ chức khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI.

Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc định kỳ và sau đợt học tập, quán triệt gửi báo cáo về Đảng ủy Khối qua Ban Tuyên giáo để tổng hợp, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Khối sẽ tổ chức giám sát, kiểm tra tại một số đơn vị khi có điều kiện./.

 

.
.
.
.