.
.

Thủ tướng yêu cầu tổng kiểm tra lương doanh nghiệp nhà nước

Thứ Tư, 11/09/2013|21:05

 

Theo Công văn số 1436 ngày 10/9/2013, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012.


Vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện lãnh đạo công ty cây xanh tại TPHCM là 1 trong 4 doanh nghiệp công ích nhận lương tiền tỷ mỗi năm
Vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện lãnh đạo công ty cây xanh tại TPHCM là 1 trong 4 doanh nghiệp công ích nhận lương tiền tỷ mỗi năm

 

Công văn này nêu rõ: Trong thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định về đổi mới chính sách lao động, tiền lương phù hợp với tiến trình đổi mới nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Quá trình thực hiện cho thấy, về cơ bản các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định, tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012. Trường hợp phát hiện sai phạm thì phải chấn chỉnh và xử lý theo đúng quy định của Nhà nước.

Đồng thời, thực hiện rà soát lại các chính sách hiện hành của Nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động trong việc lập dự toán đối với các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích theo đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc được Nhà nước giao.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo có kèm theo đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về lao động, tiền lương; các chính sách của Nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động trong việc lập dự toán các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11/2013.

Riêng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2013.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu./.

Xuân Thân/VOV

 

.
.
.
.