.
.

Xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Thứ Ba, 24/09/2013|07:12

 

Theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập vừa được Chính phủ ban hành, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng.


Khai man chứng từ kế toán phạt đến 30 triệu đồng
Khai man chứng từ kế toán phạt đến 30 triệu đồng

 

Khai man chứng từ kế toán phạt đến 30 triệu đồng

Theo Nghị định, phạt cảnh cáo đối với hành vi ký chứng từ kế toán không đúng với quy định về vị trí chữ ký của các chức danh đối với từng loại chứng từ kế toán.

Phạt tiền từ 500.000-1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Lập chứng từ kế toán không đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật về kế toán; tẩy xoá, sửa chữa chứng từ kế toán.

Đối với một trong các hành vi: Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán; ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký; ký chứng từ kế toán mà không có thẩm quyền ký hoặc không được ủy quyền ký thì sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Với hành vi giả  mạo, khai man chứng từ kế toán sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng với một trong các hành vi: Mở sổ kế toán ngoài hệ thống sổ kế toán chính thức của đơn vị; giả mạo sổ kế toán; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo sổ kế toán; cố ý để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị hoặc tài sản có liên quan đến đơn vị; hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán.

Các mức phạt trên quy định áp dụng đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức vi phạm thì mức phạt bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính. 

Vi phạm về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phạt đến 40 triệu đồng

Bên cạnh quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán, Nghị định cũng quy định cụ thể xử phạt VPHC trong lĩnh vực kiểm toán độc lập. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kiểm toán độc lập đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Trong đó, phạt cảnh cáo đối với cá nhân, tổ chức từ chối hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời, khách quan thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của kiểm toán viên hành nghề hoặc tổ chức kiểm toán có liên quan đến cuộc kiểm toán.

Đối với đơn vị được kiểm toán không giải trình hoặc giải trình không đầy đủ, kịp thời về các nội dung ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Mua chuộc, hối lộ, thông đồng với thành viên tham gia cuộc kiểm toán và tổ chức kiểm toán để làm sai lệch tài liệu kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ kiểm toán và báo cáo kiểm toán; đe dọa, trả thù, ép buộc thành viên tham gia cuộc kiểm toán nhằm làm sai lệch kết quả kiểm toán; che giấu hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán; cản trở công việc và có hành vi hạn chế phạm vi cuộc kiểm toán.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn Nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật, nếu không thực hiện kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thì sẽ bị phạt tiền từ 30-40 đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2013.

Theo Chinhphu.v

.
.
.
.