.
.

Đề án Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp ban, phòng đối với một số ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối

Thứ Sáu, 08/08/2014|10:09

Ngày 06/8/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Đề án số 07 - ĐA/ĐUK "Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp ban, phòng đối với một số ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối". Toàn văn Đề án như sau:

 TCĐT ĐUK

.
Các bài viết khác:
.
.
.