.
.

Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam"

Thứ Hai, 02/02/2015|13:56

Ngày 03/10/2014, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 2949 - QĐ/ĐUK Về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam" và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chi tiết các văn bản như sau:

 

 

 

 Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW

.
Các bài viết khác:
.
.
.