.
.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW

Thứ Sáu, 01/12/2017|16:40

Ngày 30/11/2017, Đảng ủy Khối đã ban hành Chương trình hành động số 14 – CTr/ĐUK thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. 

Nội dung Chương trình như sau:

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.