.
.

Kế hoạch tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018

Thứ Ba, 29/05/2018|16:42

Ngày 3/5/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018.

 

ĐẢNG ỦY KHỐI

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

*

Số  46  - KH/ĐUK

 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

 

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) hằng năm luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự quan tâm của toàn xã hội, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp mà cần có sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/BTCTW ngày 19/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Từ đó, tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử trong Đảng bộ Khối.

- Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, tạp chí, trang thông tin điện tử và thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối trong việc viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; xây dựng tổ chức bộ máy của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trong doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cùng các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng; trở thành hành động cụ thể, thường xuyên, thiết thực và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối.

2. Yêu cầu

- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí có chất lượng để tuyên truyền, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ III; giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức - cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

II. THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG)

Có Thể lệ kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Đảng ủy Khối

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III-2018 trong Đảng bộ Khối. Thông báo công khai về các tác phẩm tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng của các đảng ủy trực thuộc.

1.2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối:

- Là cơ quan thường trực, tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, triển khai tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018, tạo sự quan tâm hưởng ứng của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, nhất là các cơ quan báo chí và của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối.

- Chỉ đạo Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối; hướng dẫn ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc, các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối mở chuyên mục hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về công tác xây dựng Đảng để có nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự Giải.

- Phối hợp với các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối hướng dẫn, gợi ý những nội dung mới, kết quả nổi bật cùng với những vấn đề mới, vấn đề khó đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng giúp các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên bám sát thực tiễn sinh động, tìm tòi, phát hiện để sáng tác các tác phẩm báo chí mang hơi thở của cuộc sống và có sức lan tỏa, để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

1.3. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối:

- Duy trì chuyên mục Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Xây dựng kế hoạch, có tác phẩm viết về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối; về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối; về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

- Tiếp nhận, biên tập, đăng tải các tác phẩm tham gia hưởng ứng Giải từ các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

1.4. Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối: căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn để có tác phẩm tham gia Giải.

2. Các đảng ủy trực thuộc

- Có hình thức chỉ đạo bằng văn bản, phát động hưởng ứng, tham gia Giải (gửi báo cáo về Đảng ủy Khối qua Ban Tuyên giáo). Thời gian thực hiện: trước ngày 30/5/2018.

- Tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia viết, sáng tác các tác phẩm tham dự giải. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng trên các ấn phẩm, chương trình, trang thông tin điện tử; động viên tác giả gửi tác phẩm có chất lượng tham gia Giải.

- Phân công Ban Tuyên giáo làm cơ quan thường trực, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả hưởng ứng Giải với Đảng ủy Khối và thường trực cấp ủy.

3. Tác phẩm báo chí của các đơn vị gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018; đồng thời gửi đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối, địa chỉ: tầng 2, nhà C, số 105B - 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080 48005; Fax: 080 45089; Email: thanhtungbhn@gmail.com.

Mọi thông tin liên quan được đăng tải trên Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử, địa chỉ: xaydungdang.org.vn và Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối, địa chỉ: doanhnghieptrunguong.vn).

 

 Nơi nhận:

- Ban Tổ chức TW, Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);

- Thường trực ĐUK;

- Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối;

- Các Đảng ủy trực thuộc;

- Lưu VP ĐUK.

 T/M BAN THƯỜNG VỤ

 PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Phạm Tấn Công

 


 

.
.
.
.