.
.

Kế hoạch tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Thứ Sáu, 26/04/2019|10:47

Ngày 18/4/2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch số 184-KH/TGĐUK "Kế hoạch Tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Toàn văn Kế hoạch như sau:

 

.
.
.
.