.
.

Tham gia, hưởng ứng các giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; dân vận khéo

Thứ Sáu, 26/04/2019|17:59
Ngày 24/4/2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 827-CV/ĐUK  “V/v tham gia, hưởng ứng các giải báo chí”. Nội dung công văn như sau:
 

ĐẢNG ỦY KHỐI

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số  827   - CV/TGĐUK

V/v tham gia, hưởng ứng các giải báo chí

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày  24  tháng 4 năm 2019

 

 


 

 

Kính gửi  Các đảng ủy trực thuộc

1. Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, được phát động từ ngày 02/01/2018 đến 21/6/2019. Ngày 3/4/2019, Ban Chỉ đạo Giải đã có Công văn số 6235/MTTW-BCĐ về việc hưởng ứng Giải.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo đề nghị các đảng ủy trực thuộc thực hiện những nội dung sau:

- Triển khai tuyên truyền, tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019.

- Các bài viết của tập thể, cá nhân gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Giải và gửi Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối để đăng tải; Đảng ủy tổng hợp, báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 30/6/2019.

2. Giải Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019 và Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2019-2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 71-KH/ĐUK  ngày 19/4/2019 về “tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019” và Kế hoạch số 61-KH/ĐUK, ngày 28/12/2018 về “Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2019-2020”.

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019 và các Kế hoạch nêu trên được đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối, địa chỉ: doanhnghieptrunguong.vn.

Đề nghị các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tích cực hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019.

Trân trọng.

 Nơi nhận:

- Như trên,

- Ban Tổ chức TW, Ban Tuyên giáo TW,  Ủy ban TW MTTQ VN (để báo cáo),

- Thường trực ĐUK (để báo cáo)

- Lưu VT.

 TRƯỞNG BAN

 (đã ký)

 

 

Đoàn Thị Hồng Nga

 

.
.
.
.