.
.

Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Thứ Năm, 25/07/2019|15:39

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019); sau khi thống nhất với Lãnh đạo Tạp chí Cộng sản và Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Toàn văn Kế hoạch như sau:

 TCĐT ĐUK DNTW

.
Các bài viết khác:
.
.
.