.
.

Hướng dẫn về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Ba, 03/03/2020|10:49

Ngày 14/2/2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn văn Hướng dẫn xem tại đây.

TCĐT ĐUK

 

.
.
.
.