.
.

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020

Chủ Nhật, 15/11/2020|21:59

Tại phiên họp ngày 23/10/2020, sau khi nghe Ban cán sự đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 và ý kiến  của các cơ quan có liên quan, ngày 05/11/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 92-KL/TW.

TCĐT ĐUKDNTW

 

.
.
.
.