.
.

Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

Thứ Hai, 14/12/2020|15:00

Ngày 05/11/2020 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Toàn văn Kết luận xem tại đây

.
.
.
.