.
.

Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Thứ Năm, 30/09/2021|14:40

Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Kết luận số 11-KL/TW, ngày 13/7/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTGTW, ngày 19/8/2021của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyên Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền.

Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải toàn văn Hướng dẫn số 04-HD/BTGĐUK.

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.