.
.

Kế hoạch số 58-KH/BTGTW thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ Năm, 09/09/2021|12:31

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại công văn số 1568/CV-VPTW, ngày 18/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc ký ban hành văn bản, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 58-KH/BTGTW. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng đăng tải toàn văn Kế hoạch số 58-KH/BTGTW để các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối nghiên cứu, quán triệt, triển khai, thực hiện.

Kế hoạch này thay cho Kế hoạch số 57-KH/BTGTW, ngày 20/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương đã gửi.

.
.
.
.