.
.

Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Thứ Bảy, 02/07/2022|23:10

Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải toàn văn Hướng dẫn và những nội dung cần chú ý tại đây

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.