.
.

Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Thứ Sáu, 26/08/2022|10:34

Ngày 01/8/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW. Căn cứ Hướng dẫn này, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nội dung Hướng dẫn xem tại đây.

.
Các bài viết khác:
.
.
.