.
.

Kế hoạch 07-KH/TW thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Thứ Năm, 29/09/2022|17:23

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 về việc thực hiện Nghị quyết.

Tạp chí điện tử Đảng uỷ Khối đăng tải nội dung Kế hoạch 07-KH/TW tại đây.

.
Các bài viết khác:
.
.
.