.
.

Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK về thực hiện các tiêu chí đánh giá và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng uỷ Khối thi đua thực hiện văn hoá công sở" giai đoạn 2019-2025

Thứ Hai, 24/10/2022|10:57

Ngày 30/9/2022, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK về thực hiện các tiêu chí đánh giá và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng uỷ Khối thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025.

Nội dung Hướng dẫn xem tại đây.

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.