.
.

Hướng dẫn số 70-HD/BTGTW về tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước

Thứ Hai, 24/10/2022|10:47

Ngày 03/10/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 70-HD/BTGTW về tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước. 

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú trên tạp chí, bản tin nội bộ, trang mạng xã hội; lồng ghép với tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò, trách nhiệm thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Nội dung Hướng dẫn xem tại đây.

 
.
Các bài viết khác:
.
.
.