.
.

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Sáu, 02/12/2022|09:59

Ngày 21/11/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 80-HD/BTGTW nhằm hướng dẫn báo chí tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tạp chí điện tử Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải nội dung Hướng dẫn tại đây. Yêu cầu các đảng uỷ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện đối với các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc đơn vị quản lý theo các nội dung nêu trong Hướng dẫn. Tạo điều kiện để các tạp chí, bản tin, website nội bộ tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

.
Các bài viết khác:
.
.
.