.
.

Hướng dẫn số 12-HD/BTGĐUK về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

Thứ Ba, 31/01/2023|20:17

Ngày 12/01/2023, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTGĐUK về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023.

Nội dung Hướng dẫn xem tại đây.

 
.
Các bài viết khác:
.
.
.