.
.

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/03/1923 - 01/03/2023)

Thứ Tư, 01/02/2023|09:20

Ngày 18/01/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW về tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/03/1923 - 01/03/2023).

Nội dung hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền tại đây.

.
Các bài viết khác:
.
.
.