.
.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023)

Thứ Tư, 01/02/2023|09:26

Ngày 30/12/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 203-KH/BTGTW về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023).

Nội dung kế hoạch và đề cương xem tại đây.

.
.
.
.