.
.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Năm, 19/10/2023|15:02

Ngày 11/10/2023, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 8162-CV/VPTW về thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải nội dung Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại đây.

.
.
.
.