.
.
Ngày 12/4/2023, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 310 - CV/BCĐ35 V/v hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.
.
Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với tổ chức Giải Búa liềm vàng, Ban Chỉ đạo Giải ban hành Kế hoạch số 08-KH/BTCTW ngày 25-3-2021 kèm theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 với nhiều điểm mới.
.
Ngày 26/02/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUK, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.
Thực hiện Hướng dẫn số 172-HD/BTGTW, ngày 01/2/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW), ngày 01/3/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 04 - KH/ĐUK về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 – 6/3/2021). Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
.
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Đảng ủy Khối về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 28 - CV/BTGĐUK, ngày 14/01/2021 về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng..
.
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Sau 18 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình đề ra.
.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày 15/10, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 155-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).
.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
.
Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
.
.
.
.
.
.