.
.

Kế hoạch của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 08/03/2021|18:00

Thực hiện Hướng dẫn số 172-HD/BTGTW, ngày 01/2/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW), ngày 01/3/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 04 - KH/ĐUK về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối đăng tải Kế hoạch số 04-KH/ĐUK và các phụ lục kèm theo (Phụ lục 1Phụ lục 2,  Phụ lục 3, Phụ lục 4).

.
.
.
.