.
.

Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị

Chủ Nhật, 18/12/2011|20:21

 

NGÂN HÀNG

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 

Số 49/HĐQT-BKS

V/v thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2010

           

Kính gửi: Ông (Bà) Trưởng Ban đại diện

Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội  tỉnh, huyện

 

Ngay từ đầu năm 2010, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) các cấp đã tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ và theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của Hội đồng quản trị NHCSXH. Sự chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT đối với hoạt động NHCSXH trên địa bàn đã góp phần thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Ban đại diện HĐQT là công tác kiểm tra giám sát đã được Ban đại diện HĐQT các cấp quan tâm như: Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm, phân công các thành viên Ban đại diện HĐQT triển khai thực hiện và có giải pháp khắc phục xử lý sau kiểm tra giám sát. Tuy vậy qua 5 tháng đầu năm, kết quả kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT chưa đáp ứng được yêu cầu theo chương trình kế hoạch đã xây dựng, cụ thể:

- NHCSXH nhận được 59/63 chương trình kiểm tra giám sát năm 2010 của Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh, trong đó có 13 tỉnh xây dựng chương trình nhưng chưa phân công cụ thể từng thành viên Ban đại diện HĐQT triển khai thực hiện (Cao Bằng, Hà Giang, Hòa Bình, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Thừa Thiên - Huế, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An); 06 tỉnh gửi chương trình kiểm tra giám sát không đúng thời gian quy định (Sơn La, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Gia Lai, Hậu Giang); còn 04 tỉnh chưa gửi hoặc chưa xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2010 là tỉnh Nam Định, Đắk Lắk, Kon Tum và Bạc Liêu.

- Đã có 48 Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh thực hiện chương trình kiểm tra giám sát nhưng mới chỉ đạt 20 - 25% kế hoạch đặt ra, còn 15 tỉnh chưa thực hiện kiểm tra giám sát là Hưng Yên, Ninh Bình, Yên Bái, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Kon Tum, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Kiên Giang và Hậu Giang.

- Qua tổng hợp báo cáo hoạt động Ban đại diện HĐQT Quý I/2010 (của 51/63 tỉnh, còn 12 tỉnh chưa có báo cáo là Sơn La, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng, Kon Tum, Thừa Thiên - Huế, An Giang, Đồng Nai, Hậu Giang, Vĩnh Long và TP. Hồ Chí Minh) cho thấy chất lượng kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT chưa cao; việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý tồn tại sau kiểm tra còn hạn chế; các thành viên Ban đại diện HĐQT tham gia kiểm tra giám sát không đều, tập trung đi kiểm tra giám sát chủ yếu là các hội, đoàn thể; các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành như Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa thực hiện kiểm tra giám sát theo kế hoạch.

Để tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động của NHCSXH, các hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và thực hiện Điểm 5 Nghị quyết phiên họp HĐQT NHCSXH lần thứ 27 (ban hành tại văn bản số 33/NHCS-HĐQT ngày 28/5/2010 của HĐQT NHCSXH), Chủ tịch HĐQT NHCSXH đề nghị Ông (Bà) Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp:

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phân công các thành viên Ban đại diện HĐQT thực hiện kiểm tra giám sát theo chương trình, kế hoạch hàng năm, đảm bảo Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh kiểm tra 100% cấp huyện, tối thiểu 20% cấp xã và các Tổ TK&VV, hộ vay; Ban đại diện HĐQT cấp huyện kiểm tra giám sát 100% cấp xã và tối thiểu 30% số Tổ TK&VV và hộ vay.

- Nội dung kiểm tra giám sát theo văn bản số 01/HĐQT-BKS ngày 04/1/2010 của HĐQT NHCSXH và tập trung kiểm tra giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, phòng chống xâm tiêu chiếm dụng vốn.

- Kết quả kiểm tra giám sát hàng quý, năm tổng hợp báo cáo HĐQT NHCSXH theo văn bản số 44/NHCS-HĐQT ngày 08/6/2009 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH.

Vây, HĐQT NHCSXH đề nghị các Ông (Bà) Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện; yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện tích cực chủ động tham mưu Trưởng ban đại diện HĐQT thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát để nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo an toàn, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Các Uỷ viên HĐQT;

- Chuyên gia Ban tư vấn HĐQT;

- Tổng giám đốc;

- Các Phó Tổng giám đốc;

- Kế toán trưởng;

- Giám đốc chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, Phòng giao dịch  cấp huyện;

- Các Phòng, Ban Hội sở chính;

-  Sở giao dịch; TT Đào tạo;  TT CNTT;

- Lưu VP;  Ban Kiểm soát

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Giàu

 

.
.
.
.