.
.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2011

Thứ Bảy, 17/12/2011|07:11

 

Ngày 16/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2011 và hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

 

 Ảnh: Chinhphu.vn

 

Đánh giá hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, năm 2011, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; kịp thời giúp Ban Chấp hành Trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI và Quy định những điều Đảng viên không được làm.

Đồng thời, tập trung xem xét, kết luận kịp thời tố cáo liên quan đến nhân sự Đại hội XI của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước.

Cùng với đó, xây dựng Chương trình công tác và Chương trình hành động của ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; kiện toàn một bước tổ chức, bộ máy ủy ban kiểm tra sau đại hội đảng các cấp.

Về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, báo cáo tại hội nghị đánh giá, qua 4 năm thực hiện nghị quyết, hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân đã khẳng định việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết trong tình hình hiện nay là cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trính trị, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng cũng như ở từng địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên Ủy ban kiểm tra cũng cho rằng, còn một số nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết chưa thực hiện được hoặc thực hiện còn ít, hiệu quả thấp, nhất là nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị. - Ảnh: Chinhphu.vn

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng, trong thời gian qua, hoạt  động kiểm tra của Đảng nói chung, ngành Kiểm tra nói riêng đã làm được rất nhiều việc quan trọng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về công tác kiểm tra, giám sát của  Đảng và Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của  Đảng đến năm 2020 đã nêu rất rõ mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát là nhằm góp phần bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; ngăn chặn và đẩy lùi một bước sự suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, xa dân, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh rằng, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, lấy phòng ngừa là chính; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm, đồng thời phát hiện những nhân tố mới, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức Đảng, Đảng viên.

Trong hai ngày (16-17/12/2011), hội nghị  sẽ tập trung thảo luận, quán triệt và cụ thể hóa các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng sau khi có những bổ sung, sửa đổi rất quan trọng trong Điều lệ Đảng khóa XI.

Theo Chính Phủ

.
.
.
.