.
.

Tập đoàn Sông Đà: Nâng cao chất lượng công tác Ðảng

Thứ Bảy, 07/01/2012|17:55

 

Trong năm 2011, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tập đoàn Sông Ðà (1-6-1961 - 1-6-2011), từ Ðảng bộ Tập đoàn đến các cơ sở đảng trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên về lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước.

Các cơ sở đảng đã gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với tuyên truyền kết quả Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2011. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực vượt qua khó khăn, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV.

Ðảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể CBCNV về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử Ðại biểu Quốc hội khóa XIII và Ðại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; yêu cầu cán bộ, đảng viên gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động công nhân viên tích cực tham gia bầu cử. Thực hiện Chỉ thị số 01 - CT/T.Ư ngày 17-3-2011 của Bộ Chính trị; Công văn số 165-CV/ÐUK ngày 6-5-2011 của Ðảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Kế hoạch số 141 - KH/ÐUTÐ ngày 18-4-2011 của Ban Thường vụ Ðảng ủy Tập đoàn về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng. Ðảng ủy Tập đoàn đã tổ chức sáu lớp nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI cho hơn 1.000 cán bộ chủ chốt của Tập đoàn và các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tại các khu vực: Hà Nội, miền trung, công trình thủy điện Lai Châu, công trình thủy điện Sơn La, Nhà máy Xi-măng Hạ Long, công trình thủy điện Xê-ka-man 3 tại Lào. Ðảng ủy Tập đoàn Sông Ðà và các cơ sở Ðảng đã hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng và

Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp đúng thời gian quy định. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, các nhiệm vụ cơ bản cần tập trung và các giải pháp chủ yếu để đưa Nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.

Năm 2011, Ðảng ủy Tập đoàn tổ chức ba lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 453 quần chúng ưu tú; một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 201 đảng viên mới thuộc các Ðảng bộ, chi bộ cơ sở khu vực miền bắc; chỉ đạo các Ðảng bộ cơ sở phối hợp với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp Ðảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đúng thời gian quy định.

Toàn Ðảng bộ Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2011. Cuộc vận động được triển khai thực hiện từ năm 2007 đến nay, đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tập đoàn chuyển từ nhận thức sang làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ có kết quả, các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Tính đến thời điểm 31-10-2011, Ðảng bộ Tập đoàn Sông Ðà có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (30 đảng bộ và 26 chi bộ cơ sở) với 5.298 đảng viên. Hầu hết các cấp ủy và chi bộ đã thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động và chương trình công tác năm 2011, duy trì sinh hoạt theo quy định của Ðiều lệ Ðảng và quy chế hoạt động đề ra.

Ðảng ủy Tập đoàn đã kịp thời kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh. Ðảng ủy Tập đoàn và các cơ sở đảng trực thuộc chú trọng công tác phát triển đảng viên. Trong năm 2011, Ðảng ủy Tập đoàn kết nạp được 450 đảng viên mới/ KHN 2011 kết nạp 400 đảng viên, vượt 12%; công nhận 450 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; phát thẻ đảng cho 630 đảng viên; đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Ðảng cho 28 đảng viên; tiếp nhận 120 đảng viên về sinh hoạt tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Ðảng bộ Tập đoàn; giới thiệu sinh hoạt Ðảng cho 240 đảng viên do thuyên chuyển công tác, nghỉ chế độ, chấm dứt hợp đồng lao động; thực hiện đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ II cho tổng số 4.674 đảng viên chính thức...

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo đã góp phần vào việc giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong từng đảng bộ. Trong năm 2011, Ðảng ủy Tập đoàn đã chỉ định bổ sung tám đồng chí vào BCH của sáu đảng bộ cơ sở; công nhận Chủ nhiệm UBKT của một đảng ủy cơ sở; công nhận Bí thư, phó bí thư của hai chi bộ cơ sở; Ban Thường vụ Ðảng ủy Tập đoàn đã tiến hành thực hiện công tác quy hoạch và kiện toàn nhân sự HÐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam; thành lập Ban chuẩn bị đầu tư dự án Nhiệt điện Long Phú II và Ban chuẩn bị thi công đường sắt đô thị trực thuộc Tập đoàn; chấp thuận giới thiệu để cấp có thẩm quyền bổ nhiệm 13 cán bộ, bổ nhiệm lại năm cán bộ, thôi giữ chức đối với hai cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Ðảng ủy Tập đoàn quản lý; chấp thuận giao lại phần vốn của Tập đoàn và giới thiệu cán bộ chủ chốt của một công ty cổ phần.
 
 
Các danh hiệu cao quý đã đạt được

Tập thể:

- 5 đơn vị Anh hùng Lao động

- 2 Huân chương Hồ Chí Minh

- 15 Huân chương Ðộc lập hạng nhất, nhì, ba

- 31 Huân chương Lao động hạng nhất

- 70 Huân chương Lao động hạng nhì

- 232 Huân chương Lao động hạng ba

- Và nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Cá nhân:

- 14 danh hiệu Anh hùng Lao động

- 10 Huân chương Lao động hạng nhất

- 29 Huân chương Lao động hạng nhì

- 190 Huân chương Lao động hạng ba

- 11.486 Huy chương vì sự nghiệp Xây dựng.
 
Châu Anh (Nhân dân online)
.
.
.
.