.
.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh hoạt động của VietinBank

Thứ Tư, 30/01/2013|14:03

Nghị quyết TW2 khóa XI của Đảng xác định rõ: “Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn hóa xây dựng nền tảng tinh thần xã hội”.

Chủ tịch HĐQT VietinBank Phạm Huy Hùng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank Phạm Huy Hùng

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), bước vào năm 2012 với quyết tâm cao, biện pháp chủ động, tích cực, luôn quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của TW, vận dụng vào điều kiện cụ thể của đơn vị, hệ thống, vừa tập trung đẩy mạnh kinh doanh vừa lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ VietinBank đã nỗ lực nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để đạt kết quả nổi bật như sau:

Một là: Lãnh đạo và triển khai nghiêm túc học tập, quán triệt các đường lối, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức đảng và đảng viên. Coi khâu học tập là quan trọng, đầu vào của công tác tư tưởng: “Tư duy đúng, định hướng đúng để hành động đúng”. Năm 2012 Đảng ủy VietinBank đã trực tiếp tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết TW4, TW5; lãnh đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết. Trong đó, lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI gắn sát điều kiện hoạt động, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống. Các cấp ủy đảng, các đơn vị đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng các tồn tại, hạn chế yếu kém, khuyết điểm nguyên nhân, đưa ra các giải pháp để lãnh đạo, kiên quyết khắc phục trong thời gian tới.

Hai là: Lãnh đạo thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời tập trung lãnh đạo đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, đây là nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh rất nhiều khó khăn; với định hướng đúng đắn bám sát các Nghị quyết TW, sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, bám sát diễn biến thị trường để lãnh đạo, bằng nhiều biện pháp tích cực, chủ động, thường xuyên, liên tục, phấn đấu vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2012: Tổng tài sản tăng 9,8%, nguồn vốn tăng 9,4%, cho vay tăng 13,3%, nợ xấu 1,35%, là ngân hàng thương mại có nợ xấu thấp nhất, lợi nhuận trước thuế đạt 100,7% so với năm trước và 109,5% so với kế hoạch, là đơn vị nằm trong Top 10 và đứng thứ 3 toàn quốc (V1000) về nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời lãnh đạo triển khai nhiều công việc lớn, quan trọng, tạo nền tảng, điều kiện hội nhập, phát triển như: Tiếp tục cổ phần hóa, bán 20% cổ phần cho đối tác chiến lược Bank of Tokyo Mitsubishi; huy động quốc tế 250 triệu USD trái phiếu ngoại tệ (không cần thế chấp) thành công. Ký kết khởi động dự án Core Banking với nhà thầu uy tín Fidelity và đẩy mạnh các dự án khác, góp phần thực hiện chiến lược công nghệ 2010 - 2015; kịp thời củng cố các đơn vị yếu kém và mở rộng mạng lưới hoạt động, thành lập chi nhánh tại Lào (tháng 02/2012), chi nhánh tại Beclin (tháng 5/2012); khánh thành và đưa vào sử dụng cơ sở Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phía Bắc tại Vân Canh, Hà Nội và các công việc quan trọng khác để chủ động hội nhập, phát triển.

Ba là: Luôn quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. CBĐV luôn kiên định độc lập dân tộc gắn liền CNXH, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, phấn đấu rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 5 nội dung phong cách Hồ Chí Minh gắn với công việc hằng ngày. Đẩy mạnh và làm tốt ba nội dung đó là: Xây dựng ý chí phấn đấu, xây dựng tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao với công việc và xây dựng ý thức luôn gắn lợi ích của mình với tập thể đơn vị, dám nghĩ, dám làm, chủ động tích cực để làm đạt hiệu quả là nét nổi bật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) của VietinBank.

Bốn là: Đẩy mạnh công tác tuyên giáo của Đảng, coi công tác tuyên giáo là “Mặt trận tư tưởng, trận địa tư tưởng” hoạt động tuyên giáo phải luôn đi trước, đi cùng, đi sau nhằm xây dựng và tạo sự chuyển biến về nhận thức kinh doanh trong điều kiện mới, tăng cường sự phối hợp các nhóm, người lao động, xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức học tập di chúc của Bác, tác phẩm “Đường cách mệnh”, các hoạt động về nguồn di tích lịch sử Cách mạng... để giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ “Chủ nghĩa” cho vững trước mọi diễn biến, thách thức khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời đổi mới công tác tuyên giáo với nâng cao chất lượng bài viết, hình ảnh, đa dạng hóa kênh thông tin: Tờ thông tin, Website của VietinBank, Đảng ủy Khối, truyền hình VOV, VTV, VTC và các phương tiện khác; sơ tổng kết học tập, làm theo Bác để nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa rộng rãi, liên tục trong CBĐV.

Năm là: Lãnh đạo đẩy mạnh công tác dân vận hệ thống chính trị theo quyết định 290 - QĐ/TW, đồng thời lãnh đạo đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở. Đây là hai chủ trương chiến lược quan trọng của Đảng và hết sức gắn với hoạt động VietinBank, thực hiện chủ trương minh bạch, công khai hoạt động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đoàn kết, luôn gắn mình với tập thể, phát huy cho được sức mạnh tổng hợp vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện nội dung văn hóa DN, Quy chế nội quy lao động, góp phần tích cực xây dựng nền tảng tinh thần, phát triển bền vững và nâng cao uy tín VietinBank.

Sáu là: Lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy đảng gắn với sự chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành của Trụ sở chính, đẩy mạnh bán hàng tại chi nhánh. Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đảm bảo sự lãnh đạo liên tục, nâng cao trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu, trong đó làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ CBĐV. Năm 2012, Đảng bộ VietinBank đã bồi dưỡng, giáo dục và kết nạp được 176 đảng viên mới, đảm bảo đủ tiêu chuẩn. Trong đó có 61% là lực lượng thanh niên và các đảng viên mới đều phát huy vai trò của mình, làm tốt công việc được giao.

Đảng ủy VietinBank quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn 57 tổ chức đảng trực thuộc với 2.165 đảng viên, luôn giữ vai trò lãnh đạo xuyên suốt hệ thống. Nâng cao năng lực lãnh đạo trên cơ sở thực hiện lãnh đạo bằng văn bản, nghị quyết, bằng công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ. Trong đó đổi mới phương thức lãnh đạo bằng chính sự gương mẫu của các cấp ủy, phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở. Năng lực lãnh đạo các cấp ủy cơ sở được nâng cao, đẩy mạnh, làm tốt đã góp phần quan trọng lãnh đạo đạt kết quả.

Bảy là: Tập trung lãnh đạo các đoàn thể chính trị Công đoàn, Đoàn  Thanh niên, kiện toàn tổ chức bộ máy thông qua đại hội hoặc đại hội đại biểu Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng; triển khai nhiều kế hoạch, chương trình công tác chuyên môn, công tác đoàn thể đã góp phần tích cực vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội. Năm 2012 với tổng kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội 1.580 tỷ đồng tại 63 tỉnh, thành phố, góp phần thực hiện giải pháp tại Nghị quyết 11/CP, Nghị quyết 30a/CP của Chính phủ về xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững và các hoạt động ủng hộ, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

Tám là: Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn cán bộ, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng tu dưỡng rèn luyện, để phấn đấu trở thành đảng viên và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn công tác đảng về các nghiệp vụ tổ chức, dân vận, tuyên giáo, kiểm tra giám sát và thông qua các khóa tập huấn đã góp phần giúp CBĐV nâng cao trình độ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, khắc phục các tồn tại hạn chế, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ kiêm nhiệm tại cơ sở. 

Năm 2012, đã mở 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng với 600 học viên đạt kết quả tốt, triển khai nhiều lớp học tập, quán triệt Nghị quyết TW4, TW5, TW6 đến 100% tổ chức cơ sở đảng, 97% đảng viên nắm vững, chấp hành, gắn sát hoạt động đơn vị, hệ thống đạt kết quả tốt.

Chín là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra trọng tâm, trọng điểm đồng thời mở rộng hoạt động giám sát, kiện toàn tổ chức UBKT, phân công cấp ủy. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là chức năng chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng đến mọi mặt hoạt động, kịp thời chấn chỉnh sai sót, hạn chế, yếu kém và kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật đúng theo quy định. Hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực ngăn ngừa đấu tranh chống suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống theo Nghị quyết TW4 giữ vững kỷ cương, ổn định hoạt động để phát triển. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với tổ chức thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết TW khóa XI đạt kết quả tốt trong toàn Đảng bộ, hệ thống.

Mười là: Với kết quả lãnh đạo hoạt động những năm qua và năm 2012, bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình lãnh đạo đó là nhận thức đúng đắn của Bí thư, cấp ủy, người đứng đầu đơn vị luôn giữ vai trò quan trọng, quyết định thực hiện nhất thể hóa sự lãnh đạo của Đảng.

Việc phát huy vai trò các cấp ủy đảng tại các tổ chức cơ sở đảng trước hết nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thực hiện lời nói đi đôi với việc làm, dám nghĩ, dám làm và làm có kết quả luôn đặt mình trong tập thể để phấn đấu xây dựng VietinBank là yêu cầu của đổi mới hoạt động, là thực tiễn sáng tỏ chân lý:“Một tấm gương sống còn giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy với trách nhiệm nêu gương và thực hiện gương mẫu là yếu tố quan trọng, là nguyên nhân của sự thành công trong mọi lĩnh vực và trong lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động của Đảng bộ, của hệ thống.

Bước sang năm 2013, phía trước có những thuận lợi cơ bản, quan  trọng song cũng còn không ít khó khăn thử thách, đòi hỏi Đảng ủy VietinBank tiếp tục tập trung lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động với chủ đề: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, góp phần tích cực thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động VietinBank để chủ động hội nhập, phát triển. 

Các cấp ủy đảng cần bám sát diễn biến tình hình, chỉ tiêu kế hoạch và đường lối đổi mới của Đảng, nâng cao hiệu quả DN Nhà nước để có kế hoạch, chương trình cụ thể, xây dựng nghị quyết lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động tại đơn vị. Phát huy cho được sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, nâng cao năng lực tài chính, năng lực lãnh đạo điều hành và khả năng nguồn lực lao động. Trong đó kiện toàn mô hình hoạt động, đổi mới và nâng cao khả năng quản trị hệ thống, tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công tác cán bộ luôn là công việc “gốc” của Đảng, đổi mới toàn diện sâu sắc công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ VietinBank vừa “Hồng” vừa “Chuyên” để có bản lĩnh vững vàng, chuyên môn giỏi, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của năm 2013 ngay từ đầu năm. 

Trước thềm năm mới 2013 - Xuân Quý Tỵ, với miền tự hào, tin tưởng của toàn thể CBĐV và người lao động VietinBank sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn vượt qua thử thách. Đảng ủy tập trung lãnh đạo phát huy sức mạnh tổng hợp vào phấn đấu xây dựng VietinBank trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu, uy tín, thương hiệu mạnh, chủ động hội nhập để phát triển, hướng tới xây dựng Tập đoàn tài chính ngân hàng vào năm 2015, chào mừng kỷ niệm “25 năm xây dựng và phát triển” và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank kính chúc các cấp ủy đảng, các CBĐV và người lao động trong toàn hệ thống năm mới sức khỏe, thắng lợi mới và thành công mới, đoàn kết chung sức đồng lòng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Phạm Huy Hùng

.
.
.
.