.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 - Khóa XI

Thứ Ba, 29/01/2013|11:03

Ngày 23/01/2012, tại TP.HCM, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) cho các cán bộ chủ chốt tại tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng phía Nam trực thuộc Đảng ủy Khối.

Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị và hơn 500 cán bộ, đảng viên của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề: Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Nghị quyết của Trung ương về phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế; Kết luận của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước do TS Nguyễn Việt Hùng -Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Cán bộ TP HCM và đồng chí Bùi Văn Quyền - Vụ trưởng, Bí thư, Trưởng Đại diện Cơ quan Bộ Khoa học - Công nghệ phía Nam trình bày.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị, các cấp ủy đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng chỉ đạo quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị quyết và tăng cường lãnh đạo, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện chính sách, phát luật về đất đai; sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Trong thời gian tới cần tiếp tục xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; doanh nghiệp nhà nước phải là nòng cốt để nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, phải khẩn trương hoàn thành sắp xếp các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hiện có để tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng. Tái cơ cấu mạnh mẽ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để hình thành những tập đoàn, tổng công ty nhà nước mạnh, đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả… Bên cạnh đó, Khoa học và công nghệ là vấn đề đặc biệt quan trọng, là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc và là nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp. Việc đầu tư cho nhân lực khoa học và công nghệ là đầu tư cho phát triển bền vững, trực tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc, vì vậy Đảng, Nhà nước cũng như các thành phần kinh tế cần có chính sách phát triển, phát huy và trọng dụng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ.

Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã phổ biến kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) tại các đơn vị trong Khối
Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã phổ biến kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) tại các đơn vị trong Khối

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã phổ biến kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) tại các đơn vị trong Khối. Đồng chí nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) là nhằm giúp mỗi cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, từ đó nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng và tham gia tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Đồng chí cũng yêu cầu việc tổ chức học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện nghị quyết phải kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời nhằm bảo đảm việc học tập, quán triệt nghị quyết nghiêm túc.

Đồng chí
TS Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Cán bộ TP HCM trình bày nghị quyết tại Hội nghị

Với sự chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc, khoa học của Ban Thường vụ, Đảng ủy Khối đã hoàn thành 3 lớp học với hơn 1.600 cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối; dự kiến các đảng bộ trực thuộc sẽ hoàn thành học tập quán triệt Nghị quyết TW 6 vào cuối tháng 3 năm 2013.

Lan Hương

.
.
.
.