.
.

Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam triển khai nhiệm vụ 2013

Thứ Ba, 29/01/2013|11:02

 

Sáng 28.1, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ 2013. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Trong năm 2012, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy đảng cơ sở của Agribank đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động. Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt kịp thời và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Agribank. Tổ chức triển khai nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI.

Với sự lãnh đạo sâu sát, kiên quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm của tập thể hội đồng thành viên, ban điều hành, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cơ sở và sự cố gắng vượt bậc của cán bộ, nhân viên toàn hệ thống, Agribank đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2012, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. Nguồn vốn huy động tăng trưởng khá tốt, vốn huy động trên thị trường I đạt 540.378 tỷ đồng (tăng trưởng 21,5%), cơ cấu vốn huy động điều chỉnh mạnh sang nguồn vốn huy động từ dân cư, chiếm tỷ trọng 73%, đáp ứng nhu cầu vốn mở rộng kinh doanh và đảm bảo an toàn thanh khoản; mở rộng cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện tốt vai trò là ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, tổng dư nợ (cả ngoại tệ quy đổi) đạt 480.453 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2%, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn tăng trưởng 13,1%; triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp ngăn ngừa nợ xấu phát sinh và xử lý thu hồi nợ; đổi mới, nâng cao chất lượng và triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển các dịch vụ của Agribank, duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả ổn định, đảm bảo về tài chính và đời sống, thu nhập của người lao động.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ và đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy Agribank trao Bằng khen đảng viên
Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ và đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy Agribank trao Bằng khen đảng viên "Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm (2008-2012)

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu dương những nỗ lực của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Hội đồng thành viên và Ban Điều hành đã triển khai tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng, kết quả được thể hiện qua những con số hết sức ấn tượng trong báo cáo tổng kết. Nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Đảng bộ Agribank, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý Đảng bộ cần tập trung triển khai đề án tái cấu trúc ngân hàng, công tác chính trị tư tưởng cần được quan tâm hơn nữa, rà soát, đánh giá, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quản trị nội bộ; xây dựng quy chế phối hợp giữa ban thường vụ với hội đồng thành viên và ban điều hành cần cụ thể hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tập trung triển khai các nghị quyết của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây dựng đội ngũ cán bộ, mối quan hệ đoàn kết nội bộ, giữ vững truyền thống là đơn vị hàng đầu trong hệ thống các ngân hàng thương mại trong cả nước.

Thanh Liêm

.
.
.
.