.
.

Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam:

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

Thứ Năm, 11/09/2014|21:05

Ngày 11/9/2014, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" cho trên 100 cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Đảng bộ Công ty Thương mại Thuốc lá, Chi bộ 6 - Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Tổ đảng 3 - Chi bộ Công ty xuất nhập khẩu Thuốc lá đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa; Nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; về chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; về quy chế bầu cử trong Đảng; về thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm;… trong đó nhấn mạnh những thành tựu thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) trong xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam, với mục tiêu chung là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)
Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

Sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức, quán triệt học tập tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Kiều Vân

.
.
.
.