.
.

Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI)

Thứ Bảy, 30/05/2015|13:51

Ngày 29/5/2014, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) của Đảng tới toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Đảng bộ Công ty Thương mại Thuốc lá, Chi bộ 6 - Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Tổ đảng 3 - Chi bộ Công ty xuất nhập khẩu Thuốc lá đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu các nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong đó tập trung vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm (2016 – 2020); dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016); Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và một số vấn đề về công tác tổ chức xây dựng đảng.

ồng chí Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI)
Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI)

Sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của từng đơn vị để triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ngọc Duyên

.
Các bài viết khác:
.
.
.