.
.

Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

Thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II

Thứ Bảy, 24/10/2015|00:06

Ngày 23-10, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến qua điện thoại truyền hình tại bảy điểm cầu, thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Thông báo kết quả của Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Lương Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 14, 15/10/2015 với sự tham gia của 296 đại biểu đại diện cho hơn 80 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã khẳng định, trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự chỉ đạo, phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng bộ Khối DNTW đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tính trung bình năm, nhiệm kỳ 2010-2015 doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối tăng 29,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 24,3% và nộp ngân sách nhà nước tăng 23,55% so với trung bình năm của giai đoạn 2007- 2010. So với năm 2010, năm 2015 vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng tới trên 74,3%, đạt 1.178.000 tỷ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt 5.744.000 tỷ đồng. Đi đầu thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, 5 năm qua, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã hỗ trợ 11.643 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn cả nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và an sinh xã hội của đất nước. Công tác đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 23.635 đảng viên mới, đạt 108% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất đề ra.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối xác định mục tiêu tổng quát là: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý doanh nghiệp; nâng cao đời sống người lao động; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội trong nhiệm kỳ 2015 -2020, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trung tâm, và 4 nhiệm vụ then chốt, và 1 nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 46 đồng chí; tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW khóa II được bầu tái đắc cử giữ chức Bí thư, các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Trần Hữu Bình, Phạm Tấn Công được bầu tái đắc cử giữ chức danh Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa II được bầu tái đắc cử giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội đã bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 27 đại biểu chính thức và 05 đại biểu dự khuyết. Tổng số đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là 28 đồng chí.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, với 22 nhóm nhiệm vụ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai nhằm thực hiện lộ trình cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp; tạo đột phá trong sản xuất, kinh doanh; nâng cấp chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt; hoàn thiện cơ chế, quy chế quản lý nội bộ; ứng dụng các công cụ quản trị doanh nghiệp tiên tiến; tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan chủ động triển khai chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt… Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tổng công ty chú trọng các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; kiện toàn sắp xếp tổ chức đảng, đoàn, hội đồng bộ, thống nhất, hoạt động hiệu quả trong doanh nghiệp.

Sau Hội nghị, các cấp ủy Đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Tổng công ty có hình thức phù hợp phổ biến nhanh kết quả Đại hội và các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II thông qua. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020, hoàn thành trước 31/12/2015.

Thanh Tùng

                                                                                                                                        

 

 

 

 

         

 

 

.
.
.
.