.
.

Hiến kế nâng cao chất lượng Bí thư chi bộ

Thứ Năm, 03/11/2016|16:43

Nhằm không ngừng nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, các chi/đảng bộ đã có nhiều giải pháp thiết thực. Thực tiễn cho thấy các tổ chức cơ sở Đảng đã và đang từng bước phát huy được vai trò, vị trí và có đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Trong đó có thể nói đến vai trò của Bí thư Chi bộ là cực kỳ quan trọng. Bí thư chi bộ là người đứng đầu, người đại diện cho chi ủy, chi bộ và là người có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo quy định của Điều lệ Đảng; là người nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và truyền lửa, nhiệt huyết để mỗi đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Kết nạp đảng ở Chi bộ Viện khoa học công nghệ mỏ thuộc Đảng bộ Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
Kết nạp đảng ở Chi bộ Viện khoa học công nghệ mỏ thuộc Đảng bộ Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
Trong giai đoạn hiện nay, thực tế cho thấy, sức chiến đấu của các chi/đảng bộ trong các doanh nghiệp còn hạn chế do nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân: đại đa số các đồng chí phó phòng, phó quản đốc được bầu vào cấp ủy và giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhưng lại hạn chế thông tin về sản xuất kinh doanh, thông tin đến chậm hơn so với các đảng viên đang giữ vị trí trưởng phòng, quản đốc... dẫn đến chỉ đạo không kịp thời. Đặc biệt, với các chi bộ ghép thì việc lãnh đạo, chỉ đạo, sức thuyết phục càng bị hạn chế nhiều hơn. Đây là một thực tế vì cán bộ cấp phó đương nhiên nắm bắt thông tin sau cấp trưởng và thực tế này đang diễn ra ở nhiều đảng bộ các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh than thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh, Đảng ủy Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.
Do vậy, thiết nghĩ, các Đảng bộ cần đưa ra giải pháp như xây dựng và ban hành tiêu chuẩn Ủy viên cấp ủy, Bí thư Chi bộ trong các Đảng bộ giai đoạn 2017 – 2020 và sau 2020, gắn với việc quy hoạch chức danh Bí thư - Thủ trưởng đơn vị. Ngoài ra, cấp ủy các cấp cũng cần mở rộng dân chủ từ khâu lựa chọn quy hoạch cán bộ cấp ủy chi bộ; quy hoạch theo hướng “động” và “mở”; quy hoạch cán bộ nhân sự trong chi bộ hoặc ngoài chi bộ; thường xuyên rà soát quy hoạch, đưa ra khỏi danh sách những cán bộ sức khỏe yếu, không hoàn thành nhiệm vụ, không còn đủ tiêu chuẩn quy hoạch,… Chú trọng quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ để khi bầu vào cấp ủy, cán bộ đã đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận và chức vụ, đảm bảo cơ cấu độ tuổi. Ủy viên chi ủy được bầu phải thực sự là người tiêu biểu, thực đức, thực tài, có uy tín cao trong cán bộ, đảng viên ở chi bộ…
Đối với chi bộ ghép, cơ cấu đảng viên giữ chức vụ Phó Giám đốc và tương đương (trưởng khối phòng ban, phân xưởng) làm Bí thư chi bộ. Trường hợp không có Phó Giám đốc phụ trách khối ghép, thì cơ cấu đảng viên giữ chức vụ Trưởng phòng, ban, quản đốc của đơn vị giữ vai trò quan trọng trong khối, trong dây chuyền sản xuất chính hoặc quản lý, điều hành của đơn vị làm Bí thư chi bộ; đảng viên giữ chức vụ trưởng các phòng ban và tương đương khác tham gia chi ủy. Trường hợp số lượng trưởng phòng, quản đốc chưa đủ số lượng chi ủy mới lựa chọn đảng viên giữ chức phó phòng, phó quản đốc tiêu biểu trong khối tham gia...
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa là công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cấp ủy viên và Bí thư chi bộ để nâng cao chất lượng hoạt động. Sau khi được bầu vào cấp ủy khóa mới, Đảng ủy các cấp cần định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Bí thư và cấp ủy viên về các nội dung như: Cập nhật thông tin mới trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bồi dưỡng kỹ năng thực hành; chia sẻ kinh nghiệm của học viên ngay trong lớp học... Thông qua các lớp bồi dưỡng rèn luyện thêm phong cách làm việc khoa học và kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc tập trung dân chủ cho Bí thư và cấp ủy viên. Ngoài ra, Đảng ủy cần tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ, đối với Bí thư chi bộ; kịp thời nắm bắt dư luận, nhắc nhở và ngăn chặn sự lạm quyền, độc đoán, thiếu dân chủ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư chi bộ...
Muốn đạt được kết quả như vậy, các cấp uỷ Đảng cần nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và đảng viên về vị trí, vai trò của Chi bộ và yêu cầu cấp thiết của việc nâng cao chất lượng Chi bộ, trong đó vai trò của Bí thư Chi bộ là hạt nhân. Đảng ủy các cấp cần thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục thông qua sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ và các hoạt động triển khai học tập nghị quyết, tập huấn công tác đảng để mỗi cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể đảng viên nhận thức đầy đủ về quan điểm, nội dung, yêu cầu của việc nâng cao chất lượng Chi bộ, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của tổ chức đảng và đảng viên. Xác định rõ việc nâng cao chất lượng Chi bộ là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và từng đảng viên, là một khâu đột phá trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.
Nguyễn Văn Hải
 
.
.
.
.