.
.

Khối thi đua các cơ quan của Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Thứ Tư, 26/07/2017|15:18

Ngày 25/7/2017, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan của Đảng đã tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. 

Các đồng chí: Phạm Tất Thắng – Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản, đơn vị Khối trưởng; Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đơn vị Khối phó; Đỗ Quang Dũng – Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đơn vị Khối phó chủ trì Hội nghị.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hà – Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cùng đại diện lãnh đạo cấp vụ, ban; các cán bộ, chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng của 6 đơn vị trong Khối.

Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm cho thấy: Công tác thi đua khen thưởng trong Khối luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là tinh thần hưởng ứng, hăng hái thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối, góp phần đưa phong trào thi đua của 6 đơn vị đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Phạm Tất Thắng – Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản, đơn vị Khối trưởng phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tất Thắng – Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản, đơn vị Khối trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Qua 6 tháng đầu năm 2017, nhìn chung bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo cơ quan trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị đều tiến hành sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với quy định mới của luật, nghị định, thông tư về thi đua, khen thưởng.

Tất cả các đơn vị thành viên trong Khối luôn đoàn kết, thống nhất trong việc tổ chức các hoạt động chung, làm việc trên tinh thần hợp tác, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, vì sự thành công chung của Khối. Hệ thống văn bản quản lý, hướng dẫn các hoạt động của Khối được ban hành đầy đủ, kịp thời, tạo cơ sở pháp lý và thuận lợi trong tổ chức thực hiện công tác thi đua.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua đã quan tâm chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan, đơn vị mình, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất để phát động phong trào thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát hoạt động các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua, thúc đẩy phong trào thi đua đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo không khí thi đua sổi nổi trong cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà – Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được của Khối thi đua trong thời gian qua
Đồng chí Nguyễn Khắc Hà – Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được của Khối thi đua trong thời gian qua.

Trong hoạt động chung của Khối, các đơn vị đã phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thi đua, khen thưởng năm 2017, tổ chức ký giao ước thi đua giữa 06 đơn vị trong Khối; Triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Trên cơ sở thực hiện giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, phong trào thi đua của Khối đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, có sự gắn kết phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Dựa trên những nội dung giao ước thi đua, các đơn vị trong Khối đã triển khai, cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị mình, tổ chức đăng ký thi đua và sơ kết công tác thi đua, bình chọn khen thưởng đúng quy định.

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị đã phát động nhiều phong trào như: “Đột phá - Sáng tạo - Chất lượng - Hiệu quả”; "Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2017"; “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Đảng bộ cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương”;... Các phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia đăng ký. Chủ đề các phong trào thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thành viên trong Khối. 

Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đơn vị Khối phó phát biểu đáp từ
Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đơn vị Khối phó phát biểu đáp từ.

Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được các cơ quan, đơn vị trong Khối quan tâm triển khai thực hiện và coi đó là một nội dung quan trọng nhằm động viên tinh thần, cổ vũ, nêu gương "người tốt, việc tốt", góp phần tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Qua đó, các đơn vị trong Khối Thi đua đã triển khai bình xét, giới thiệu các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến để tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và Tạp chí Thi đua, khen thưởng, đồng thời tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 -11/3/2017).

Công tác khen thưởng của các đơn vị ngày càng tuân thủ đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác; Tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp và công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý về cơ bản đảm bảo theo quy định. Năm 2016, công tác thi đua khen thưởng của Khối đạt được các danh hiệu khen thưởng: Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo
Đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hà – Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được của Khối thi đua trong thời gian qua. Đồng tình với những hạn chế còn tồn tại và để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, Khối Thi đua các cơ quan Đảng cần phải tiếp tục tập trung tuyên truyền quán triệt, phổ biến Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả, chất lượng. Gắn công tác thi đua, khen thưởng của toàn Khối với kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện nghiêm minh các quy định của pháp luật trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm thi đua, khen thưởng thông qua việc cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo Khối Thi đua các cơ quan Đảng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cho Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Lãnh đạo Khối Thi đua các cơ quan Đảng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cho Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Phát biểu kết luận Hội nghị, các đồng chí Phạm Tất Thắng – Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản, đơn vị Khối trưởng; Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đơn vị Khối phó đã tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Trung ương. Phát huy tinh thần thi đua, trách nhiệm, hợp tác, lãnh đạo Khối mong và tin tưởng rằng, Khối Thi đua các cơ quan Đảng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm mà Hội nghị đã thống nhất thông qua.

Nhân dịp này, lãnh đạo Khối Thi đua các cơ quan Đảng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua năm 2016.

Khối Thi đua các cơ quan của Đảng gồm 06 cơ quan: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong Khối là tham mưu cho Trung ương, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xuất bản, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng…

 

P.V

.
.
.
.