.
.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tận tâm, thân thiện, trách nhiệm, hết lòng phục vụ

Thứ Năm, 11/07/2019|18:31

Đó là yêu cầu của đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ngày 10/7, tại Hà Nội.

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để trực tiếp truyền bá sâu rộng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông tin về tình hình hoạt động của Tập đoàn và đơn vị đến CBCNV trong ngành Điện và xã hội.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đi vào nền nếp, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trong thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, toàn Đảng bộ EVN tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng đối với doanh nghiệp/đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy dân chủ, đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, từ đó củng cố và nâng cao niềm tin của người lao động đối với tổ chức đảng.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp/đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa Tập đoàn phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã luôn giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo Tập đoàn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất - kinh doanh và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ. Công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của Đảng ủy Tập đoàn đã có sự đổi mới về phương pháp, nội dung triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Đảng ủy EVN đã cụ thể hoá, thể chế hoá nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu đơn vị về công tác cán bộ. Thực hiện bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức thành viên khác trong toàn Tập đoàn.

Việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống tổ chức Đảng, hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc đã đảm bảo sự tập trung, thống nhất, hiệu quả của Đảng ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ đối với các doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ EVN tập trung nghiên cứu, xây dựng các giải pháp và đề xuất, kiến nghị để nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo; tiếp tục thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Chủ động, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách tiếp cận khoa học, phù hợp. Coi trọng công tác nghiên cứu, cụ thể hóa Điều lệ Đảng bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Trong tổ chức thi hành cần giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Điều lệ Đảng.

Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy thành các quy chế, quy định của doanh nghiệp/đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, liên thông trong quá trình triển khai thực hiện.

Áp dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý có năng lực quản trị cao, nâng cao năng suất, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, trọng tâm là đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn. Cùng với đó, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tận tâm, thân thiện, trách nhiệm, hết lòng phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Nhân dịp này

Cũng trong dịp này, Đảng ủy EVN tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, các mặt công tác xây dựng Đảng trong Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW. Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã chỉ đạo, thực hiện kiện toàn, sáp nhập, thành lập mới 5 tổ chức đảng trực thuộc; hoàn thành hợp nhất các ban xây dựng Đảng với các ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của Tập đoàn.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo giữ vững vai trò điều hành hệ thống điện quốc gia, vận hành an toàn, ổn định, kinh tế hệ thống điện; đảm bảo cung ứng điện, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng có chuyển biến mạnh mẽ, đa dạng các kênh cung cấp dịch vụ theo hướng áp dụng công nghệ thông tin và dịch vụ điện trực tuyến. Chỉ số tiếp cận điện năng của ngành Điện chỉ còn 2 thủ tục và 7 ngày - ngắn nhất trong các quốc gia ASEAN. EVN cũng đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn theo kế hoạch.

Trong ảnh: Đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN (người đứng) cùng các đồng chí: Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đồng chủ trì Hội nghị.

Xuân Tiến (EVN)

 

.
.
.
.