.
.

Phiên họp thứ nhất của Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III

Thứ Hai, 30/09/2019|15:17

Sáng ngày 27/9, tại Hà Nội, Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III tiến hành phiên họp thứ nhất. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có thành viên Tổ biên tập.

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu chỉ đạo phiên họp.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 19/9/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định số 2012-QĐ/ĐUK thành lập Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.

Tổ biên tập có trách nhiệm dự thảo, hoàn thiện các nội dung văn kiện: Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III; Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Hướng dẫn, tham mưu, biên tập và lựa chọn tham luận tại các phiên họp của Đại hội; Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Khối và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Tiểu ban Văn kiện.

Tại phiên họp lần thứ nhất, thành viên Tổ biên tập đã cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với thành viên và kế hoạch hoạt động của Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện yêu cầu Thường trực Tổ biên tập khẩn trương hoàn thiện Quy chế hoạt động của Tổ biên tập, phân công nhiệm vụ rõ từng thành viên Tổ biên tập. Riêng kế hoạch hoạt động của Tổ biên tập cần làm rõ thời gian hoàn thành, chi tiết hơn nội dung và người chịu trách nhiệm chính trong từng khâu, từng nội dung công việc để đảm bảo tiến độ báo cáo Tiểu ban Văn kiện và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

TH

 

.
.
.
.