.
.

Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Tư, 15/09/2021|14:57

Ngày 16/8/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu: “Phát huy truyền thống đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Để quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc Khối tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tới cán bộ, đảng viên và người lao động.

Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung bài phát biểu.

.
.
.
.