.
.

Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Thứ Ba, 12/10/2021|14:58

Theo Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021 đã thành công tốt đẹp. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn tài liệu “Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” để phổ biến trong toàn Đảng. Nội dung Đề cương tại đây.

 

.
.
.
.