.
.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

Thứ Sáu, 01/02/2013|14:56

Vừa qua, Ban tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 với sự có mặt của các cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng ủy Khối. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, đến dự và chỉ đạo Hội nghị.  

Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012 cơ bản hoàn thành tốt chương trình kế hoạch đề ra; việc quán triệt, sơ kết, tổng kết, cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương nghiêm túc, thiết thực; kịp thời kiện toàn tổ chức đảng cùng với tái cấu trúc doanh nghiệp, nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của  tổ chức đảng, góp phần để các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao;  tham mưu giúp cấp ủy tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2011; xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện công tác năm 2012 tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là: Đổi mới mạnh hơn, từng bước khắc phục có kết quả những tồn tại kéo dài về công tác cán bộ; kiện toàn tổ chức đảng gắn với tái cấu trúc doanh nghiệp; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đảng viên; chủ động đề xuất, tham gia ý kiến với Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ…

Các đảng ủy trực thuộc xác định rõ hơn nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng là “xây dựng tổ chức và xây dựng con người”, trách nhiệm giúp Đảng trong công tác cán bộ, nắm chắc cán bộ, đảng viên phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.  Trong đó đã cùng cấp ủy tham mưu triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) về tái cấu trúc  doanh nghiệp, lãnh đạo rà soát toàn diện hoạt động của doanh nghiệp, xây dựng đề án tái cấu trúc tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, trọng tâm là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, định hướng và làm cơ sở để tái cấu trúc doanh nghiệp thành viên đồng thời gắn với kiện toàn tổ chức đảng.  tRiển khai thực hiện Nghị quyết TW4, góp ý với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Cán sự đảng Chính phủ và 28 ban cán sự đảng các bộ, ban, ngành; góp ý với 27 Ban thường vụ và gợi ý kiểm điểm 10 Ban thường vụ đảng ủy trực thuộc,tham gia Tổ giúp việc Bộ phận Thường trực của Đảng ủy Khối: Xây dựng dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Báo cáo kết quả bước đầu kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ; Hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện kiểm điểm; tham gia các Tổ công tác dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và cá nhân ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc…

Kiện toàn 118 cấp ủy cấp dưới; quyết nghị bổ nhiệm 261 cán bộ doanh nghiệp, đơn vị thành viên, cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với quy hoạch cấp ủy các cấp trong đảng bộ, cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quan tâm đưa vào quy hoạch và sử dụng đã góp phần khắc phục được tình trạng hẫng hụt cán bộ.

Nhìn chung, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã bám sát Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK và Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình là căn cứ quan trọng giúp cấp ủy quản lý cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

 

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2013, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015; công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối tập trung tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Nghiên cứu xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tham mưu giúp Đảng ủy Khối thực hiện quy hoạch BCH, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đảng ủy trực thuộc hoàn thành quy hoạch cấp ủy gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng; tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng ủy Khối về công tác cán bộ; báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy định phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và của các đảng ủy trực thuộc về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; phối hợp nghiên cứu, đề xuất lập cơ quan nghiên cứu về kinh tế của Đảng ủy Khối để tham mưu về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các doanh nghiệp thuộc Khối.

Chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2013: Toàn Đảng bộ 85% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 80% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giảm tỷ lệ đảng viên yếu kém; kết nạp trên 5.500 đảng viên…

Các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận và đưa ra nhiều nội dung đóng góp cho công tác tổ chức, xây dựng Đảng để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới như: đề xuất cơ chế chính sách tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong các đảng bộ của đơn vị có tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn đến 2015 và 2015-2020…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ làm công tác tổ chức của Đảng ủy Khối. Những đóng góp của những cán bộ làm công tác tổ chức đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng ủy Khối. Đồng chí Bí thư đề nghị cán bộ của ngành tổ chức xây dựng Đảng suy nghĩ để có giải pháp, biện pháp khắc phục khó khăn, hạn chế; bám sát nhiệm vụ công tác năm 2013 cho sát tình hình, đặc biệt liên quan đến tổ chức xây dựng Đảng. Năm 2013 nền kinh tế sẽ còn nhiều khó khăn, diễn biến khó lường nên cán bộ ngành tổ chức phải tích cực hơn nữa tham mưu triển khai các nhóm giải pháp, tham mưu để ban hành các nghị quyết của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng, quy hoạch cán bộ…Trọng tâm vào việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đảng, tập huấn bồi dưỡng công tác Đảng cho cán bộ lãnh đạo; các tập đoàn, tổng công ty đã được phê duyệt đề án tái cơ cấu, phải gắn tái cơ cấu với công tác tổ chức cán bộ đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả, bắt nhịp ngay vào công việc, không chậm trễ…

Khánh Vân

.
.
.
.