.
.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Hai, 20/07/2020|09:00

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức vào sáng ngày 17/7, tại Hà Nội. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Cờ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Cờ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm (2015-2020).

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 1 của Đảng ủy Khối và 203 đại biểu, đại diện cho 21 đảng bộ/chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại Đại hội cho thấy, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh, thủy văn ngày càng khốc liệt, một số chi phí đầu vào tăng, cân đối cung cầu điện khu vực phía nam tiếp tục thiếu hụt… nhưng Đảng ủy đã lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành hầu hết các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, bảo đảm cân bằng tài chính, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Về các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, báo cáo tại Đại hội cho biết có 03/03 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đảng bộ Tập đoàn đề ra. Cụ thể: số tổ chức đảng trực thuộc hằng năm đều đạt hoạt thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảm bảo theo quy định của Trung ương, không có tổ chức đảng trực thuộc yếu kém; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều đạt trên 93%; tình đến hết quý I năm 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp trên 770 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ EVN đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 06 chỉ tiêu: tỷ lệ tổn thất điện năng hằng năm giảm; chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam có bước đột phá, vươn lên đứng thứ 27/190 quốc gia; đầu tư các dự án theo Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo, đến nay 100% số xã trên cả nước có điện, 99,25% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện; năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 10,4%/năm; sản lượng điện thương phẩm bình quân/CBCNV đến cuối năm 2020 đạt 2,6 triệu kWh/người; hoàn thành, đưa vào vận hành 20 tổ máy thuộc 11 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.093MW, trong đó dự án Thủy điện Lai Châu đã hoàn thành vượt trước 1 năm so với Quy hoạch, hoàn thành và vượt tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm cấp điện cho khu vực miền Nam, như Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Nhiệt điện Duyên Hải 3.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ EVN triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, luôn thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối. Đảng ủy EVN chủ động đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng, tăng cường.

Đồng thời, Đảng bộ EVN nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nổi bật là Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 07/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ EVN không có tổ chức đảng vi phạm kỷ luật, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức đảng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời đối thoại, giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người lao động.

Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên nền tảng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; giữ vai trò chính trong cung cấp điện cho nền kinh tế và đời sống nhân dân, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội xây dựng các nhóm mục tiêu và giải pháp chủ yếu để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành, bảo đảm để Tập đoàn hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2020 – 2025.

Trong đó, Đảng bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, đất nước, Tập đoàn. Nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng, đường lối đổi mới của Đảng vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh và những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Giữ vững lập trường, bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao trình độ trí tuệ, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn và đơn vị.

Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm; xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tập đoàn điều hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện (đặc biệt là các nhà máy thủy điện, nhiệt điện lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và cung cấp điện), đảm bảo yêu cầu cung cấp điện, giảm chi phí mua điện; điều tiết hợp lý hồ chứa phục vụ nhiệm vụ chống lũ, cấp nước cho hạ du theo chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước.

Hoàn thiện, hiện đại hoá công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lưới đang vận hành, trang bị thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa nóng để giảm tối thiểu số lần và số giờ cắt điện. Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực khoa học công nghệ của Tập đoàn; tích cực thực thi chính sách bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn; đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ, người lao động. Thực hiện tốt công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội; thực thi văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn và phát triển thương hiệu EVN.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia; những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55 “về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá thành hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Trong điều kiện đó, Tập đoàn ngày càng cần nỗ lực hơn nữa, khẳng định vai trò quan trọng, nhất là trong việc cung cấp điện cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; yêu cầu đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Tập đoàn trong nhiệm kỳ tới hết sức nặng nề.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu ngay sau Đại hội, cấp ủy cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành Chương trình hành động để triển khai thực hiện; trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kịp thời khen thưởng động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Cờ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 33 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, là các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng ủy EVN trong giai đoạn mới. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Dương Quang Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn. Đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020 được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí.

Đại hội cũng đã nhất trí bầu 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

P.V

.
.
.
.