.
.

Đảng bộ Vinatex học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Sáu, 02/07/2021|15:49

Trong 2 ngày 30/6 và 1/7/2021, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo hình thức trực tuyến tại 70 điểm cầu tới hơn 1.800 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông truyền đạt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết XIII.
PGS.TS Nguyễn Viết Thông truyền đạt các nội dung trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tập đoàn đã nghe PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chủ đề Đại hội và hệ quan điểm chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh những điểm mới của mục tiêu tổng quát, làm rõ, phân tích kỹ về định hướng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, và các nội dung quan trọng đã được Đại hội XIII xem xét, quyết nghị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Cao Hữu Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Đoàn thể, Phó Tổng Giám đốc Vinatex đã trình bày về Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Trường, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Vinatex đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong chỉ đạo nghiên cứu chương trình hành động, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, bám sát tình hình thực tế tại cơ sở để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lãnh đạo Tập đoàn nêu rõ, doanh nghiệp cần tiếp cận và tập trung triển khai theo 3 nhiệm vụ chính: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với các giải pháp nâng cao hiệu quả của tổ chức Đảng tại cơ sở; chú trọng phát triển đảng viên mới có phẩm chất, năng lực, trình độ để tham gia quản lý doanh nghiệp cổ phần với các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể; xây dựng hệ thống quản lý minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; động viên, khích lệ, đãi ngộ thoả đáng các nhân tố đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển doanh nghiệp và đất nước.

Đồng chí Lê Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Vinatex phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Tiến Trường, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Vinatex phát biểu tại Hội nghị.

Trong mục tiêu tổng quát, có nhấn mạnh đến năng lực cầm quyền. Tập đoàn xác định, đây chính là năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, của hệ thống quản trị doanh nghiệp, bao gồm cả năng lực sản xuất kinh doanh, tầm nhìn chiến lược, đến năng lực lãnh đạo quần chúng và mức độ tín nhiệm với tổ chức, với vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ chủ chốt, đảng viên.

Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế, cần xây dựng chiến lược phát triển của doanh nghiệp phù hợp các định hướng: Làm chủ công nghệ - đây là mục tiêu cao và rất thách thức với các doanh nghiệp dệt may, nhất là trong ngành nhuộm hoàn tất; đầu tư theo hướng tận dụng các phát minh, sáng chế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó, nhấn mạnh đến yếu tố tự động hoá, chuyển đổi số và kinh tế số; hoạt động vệ môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên, năng lượng không tái tạo (nước, than, dầu mỏ); định hướng sản xuất xanh, sạch và kinh tế tuần hoàn.

Các điểm cầu nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết.
Học tập, quán triệt Nghị quyết tại các điểm cầu thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Cùng với đó, các đơn vị cũng cần xem xét đến các giải pháp đặc thù, kể cả các giải pháp mang tính tình thế để đối phó với các khó khăn có thể xảy ra trong năm 2021 – 2022 trước điều kiện dịch bệnh trong và ngoài nước ảnh hưởng đến tổng cầu chung của thế giới.

Các điểm cầu thuộc Đảng bộ Tập đoàn nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết.
Học tập, quán triệt Nghị quyết tại các điểm cầu thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Sau khi học tập, quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIII, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung thảo luận hai nội dung: Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn và xây dựng kế hoạch hành động của đảng bộ, chi bộ.

Học tập, quán triệt Nghị quyết tại các điểm cầu thuộc Đảng bộ Tập đoàn.
Học tập, quán triệt Nghị quyết tại các điểm cầu thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Lãnh đạo Tập đoàn nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong toàn Đảng bộ Vinatex cần được tiến hành với tinh thần cầu thị, sáng tạo, chuyển hoá các chủ trương lớn trong Nghị quyết thành các công việc cụ thể, thiết thực tại doanh nghiệp là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp uỷ. Đưa Nghị quyết vào thực tiễn sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả là cách tốt nhất xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, với doanh nghiệp nhà nước, kinh tế nhà nước và mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

Giang Nguyễn

 

.
.
.
.