.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Công ty VNPT Technonogy

Thứ Bảy, 21/11/2020|22:41

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò, vị trí hạt nhân của Chi bộ trong hệ thống chính trị cơ sở. Người viết: “Chi bộ là nền tảng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Chi bộ có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là một đòi hỏi khách quan mang tính quy luật. Trong mỗi thời kỳ khác nhau, cần phải nâng cao chất lượng sinh hoạt cho phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đó.

Trong một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp như VNPT-Technoloy, Chi bộ có vị trí, vai trò đặc biệt, là cầu nối giữa Đảng với người lao động, do vậy hoạt động của Chi bộ mà chủ yếu thông qua sinh hoạt Chi bộ thường kỳ chính là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, để thực hiện mục tiêu của Đảng, duy trì cầu nối này cũng là nhằm tăng cường tính chiến đấu, tạo sức mạnh cho Đảng, gây dựng và giữ vững niềm tin của người lao động.

Tuy nhiên việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ ở chi bộ các doanh nghiệp nói chung và VNPT Technology nó riêng luôn là một vấn đề cần quan tâm. Làm thế nào để trong nội dung sinh hoạt có chuyên đề cụ thể? nội dung sinh hoạt phong phú? sinh hoạt chi bộ không mang tính hình thức? Chi bộ đã thực sự nắm và hiểu tâm tư, nguyện vọng của đảng viên?... Những câu hỏi đó thường xuyên được đặt ra nhưng để tìm được lời giải quả thật không đơn giản.

Tìm giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là cách để Đảng bộ VNPT Technology góp phần nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Để thực hiện được mục tiêu này thiết nghĩ các chi bộ và đảng viên cần tập trung giải quyết một số nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt Chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Cần làm cho mỗi đảng viên, mỗi Chi bộ nhận thức được trách nhiệm đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào sự lãnh đạo của Đảng, thấy được chất lượng sinh hoạt Chi bộ làm một trong những hoạt động quan trọng quyết định chất lượng của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Thông qua sinh hoạt Chi bộ, đảng viên tiếp nhận chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng thảo luận, nhận nhiệm vụ, tham gia xây dựng Đảng. Bởi vậy, việc tham gia đầy đủ tích cực là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi đảng viên.

Hai là, phải đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ, không rập khuôn, máy móc. Nội dung sinh hoạt cần bám vào hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên tuy nhiên nội dung phổ biến, thông tin tuyên truyền cần chọn lọc phù hợp, thiết thực, sát với thực tế, hạn chế lý luận nhiều. Cần đề ra nhiệm vụ cụ thể, những việc cần làm, cần thực hiện ngay tùy theo chức năng, nhiệm cụ của Chi bộ, sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện với thời hạn hoàn thành rõ ràng.

Ba là, duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ, thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng, chuẩn bị nội dung và hình thức sinh hoạt cẩn thận, chu đáo. Cần thẳng thẳng thắn phê bình, xử lý nghiêm những đảng viên không chấp hành việc sinh hoạt chi bộ mà không có lý do chính đáng. Việc sinh hoạt có nề nếp tác động đến ý thức, thói quen sinh hoạt của đảng viên, tạo ý thức tổ chức tự giác chấp hành Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh Chi bộ theo hướng mở rộng dân chủ, tự phê bình và phê bình, khắc phục bệnh hình thức. Khuyến khích các đảng viên mạnh dạn ra đưa ra ý kiến của mình trên tình thần xây dựng, góp ý, cầu thị. Tuy nhiên cần xuất phát từ thái độ chân thành, có ý thức trách nhiệm, vì lời ích chung của chi bộ, tránh tình trạng dân chủ quá trớn, lợi dụng tự phê bình và phê bình mang động cơ xấu, gây mất đoàn kết nội bộ.

Năm là, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên. Tất cả mọi cán bộ, đảng viên phải tập trung, nỗ lực nâng cao ý thức dân chủ, ra sức bồi đắp năng lực của bản thân. Chi bộ là cấp trực tiếp thực hiện công tác kết nạp đảng viên, sinh hoạt Chi bộ có tác động trực tiếp đến sự trưởng thành của từng đảng viên do đó các chi bộ cần chú trọng vào công tác kết nạp, phát triển đảng viên.

Trong thời kỳ cách mạng 4.0 diễn ra mạnh mẽ, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước ngày càng sâu rộng, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan, doanh nghiệp phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo cho phù hợp. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp bức thiết, quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. 

Đào Minh Ngọc - Phó Bí thư Chi bộ Kinh doanh-Dịch vụ kỹ thuật-SCC

Đảng bộ Công ty cổ phần VNPT  Technology 

.
.
.
.