.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Một số giải pháp nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, xây dựng chi bộ VNPT IT – KV3 trong sạch, vững mạnh

Thứ Bảy, 21/11/2020|10:12

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng và nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đảng luôn nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng. Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam và kinh nghiệm của các đảng cầm quyền trên thế giới, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Với thực tiễn tại Chi bộ VNPT IT - KV3, giải pháp nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của chi ủy, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh luôn được chú trọng và quan tâm sâu sắc. Để hiện thực hóa tổ chức cơ sở đảng, chi bộ nắm vững và thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác trọng tâm bằng Nghị quyết, gắn với trách nhiệm của Bí thư cấp ủy.

Tiếp tục đổi mới cách thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo hướng xây dựng nghị quyết chuyên đề đối với từng lĩnh vực công tác, trên cơ sở cụ thể các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung tâm căn cứ vào nội dung chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, bám sát nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công ty. Trong từng giai đoạn, với từng nội dung và giải pháp phù hợp tạo được sự thống nhất trong toàn chi bộ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của tập thể trong đơn vị. Phân công nhiệm vụ đến từng đơn vị trực thuộc chi bộ gắn liền với trách nhiệm của đồng chí Bí thư; đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng gắn liền với các bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác đảng và chuyên môn.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tổ chức triển khai Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) và Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) với 100% đảng viên trong chi bộ và toàn thể CBCNV của đơn vị tham gia chương trình và viết bài thu hoạch.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện những nghị quyết, chương trình, kế hoạch của đảng ủy cấp trên. Thực hiện giám sát thường xuyên kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề đối với cấp ủy, đảng viên tại đơn vị.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, chú trọng thực hiện chuyên đề, bồi dưỡng cập nhật kiến thức; nắm bắt dự luận, tư tưởng của cán bộ, đảng viên

Chú trọng học tập chuyên đề, bồi dưỡng cập nhật kiến thức trong cấp ủy, chi bộ. Phân công trách nhiệm cá nhân, các nhóm phụ trách, nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng tạo theo theo hướng tập trung, chuyên môn hóa và định hướng của Công ty và Tập đoàn. Đổi mới thông điệp truyền thông: vai trò dẫn dắt trong việc chuyển đổi số tại Việt Nam; truyền thông về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa quản trị; cơ chế tạo động lực; về trải nghiệm khách hàng đối với chất lượng mạng, dịch vụ và phục vụ.

Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, thông tin liên quan đến quan điểm sai trái, thù địch và thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên giúp chi bộ kịp thời triển khai các giải pháp và nôi dung tuyên truyền. Triển khai nghiêm túc đến toàn thể đảng viên thông qua các cuộc họp Chi bộ thường kỳ, qua hệ thống eOffice, qua hệ thống tin nhắn nội bộ đồng thời Chi bộ thường xuyên thông tin kịp thời tình hình các mặt đến cán bộ, đảng viên và công nhân viên, qua đó định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong toàn chi bộ, triển khai các nội dung về tuyên truyền các tài liệu về các ngày lễ lớn, kỷ niệm, ... do Tập đoàn, Công ty phát hành đến cán bộ, đảng viên chi bộ để nắm bắt kịp thời.

Ba là, nâng cao vai trò, trách nhiệm giáo dục, quản lý đảng viên; coi trọng công tác phát triển đảng viên. Xây dựng nghị quyết chuyên đề bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện công tác của đơn vị

Tổ chức bộ máy tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm giáo dục, quản lý đảng viên; coi trọng công tác phát triển đảng viên, lồng ghép vào các chương trình sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức công nhận đảng viên chính thức và kết nạp đảng viên tại các điểm di tích như: Quần thể Mẹ Việt Nam anh hùng, thành cổ Quản Trị, Đảo Cồn Cỏ…  mang lại nhiều ý nghĩa chính trị sâu sắc; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò của người đảng viên trong hoạt động của Chi bộ.

Giao nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết chuyên đề đến từng đảng viên. Bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực tiễn công tác của đơn vị, làm căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm hoạt động của chi bộ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sinh hoạt theo hình thức trực tuyến… Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể đổi mới tư duy, sáng tạo trong hoạt động của mình; định hướng hoạt động phù hợp với đối tượng và xác định thế mạnh của từng đoàn thể nhằm phát huy thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Trung tâm và Công ty.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tạo chuyển biến tích cực và đẩy mạnh công tác dân vận gắng kết với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm

Thường xuyên nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra đảng. Coi trọng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm tạo chuyển biến tích cực.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong chi bộ theo phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong cấp ủy. Qua việc theo dõi, đánh giá chất lượng công việc hàng ngày của CBCNV, chi bộ đã thường xuyên tự giám sát đảng viên về thực hiện công việc, phát ngôn, tư tưởng chính trị,...  Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Công tác này đã giúp cho các đảng viên, CBCNV đã nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả cao. Trong năm qua, không có trường hợp nào vi phạm.

Chi ủy thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong chi bộ theo phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong cấp ủy. Qua việc theo dõi, đánh giá chất lượng công việc hàng ngày của CBCNV, chi bộ đã thường xuyên tự giám sát đảng viên về thực hiện công việc, phát ngôn, tư tưởng chính trị,...  Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Công tác này đã giúp cho các đảng viên, CBCNV đã nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả cao. Trong năm qua, không có trường hợp nào vi phạm.

Phát huy tính chủ động trong công tác truyền thông nội bộ, thiết lập cơ chế thông tin giữa các tổ chức - đoàn thể trong hệ thống, chú trọng hơn nữa về chất lượng hoạt động của chi bộ, xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị, nòng cốt phong trào. Đặc biệt quan trọng là phải phát huy tối đa mối quan hệ giữa các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể để phát huy vai trò chỉ đạo, quản lý chi bộ trong việc phổ biến, tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước, phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với mọi hoạt động của cấp ủy một cách hiệu quả nhất. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, chương trình an sinh xã hội, tấm lòng nhân ái...

Vận động, tạo sự đồng thuận và chú trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, gắn kết với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, team building, học tiếng Anh, sáng tạo - khởi nghiệp… Đồng thời tiếp tục gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW kết hợp thực hiện “Bộ tiêu chuẩn Văn hóa VNPT” trong toàn đơn vị, làm thay đổi, cải cách các thủ tục trong công việc, trong tiếp xúc khách hàng mang lại hiệu quả SXKD.

Năm là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề trọng tâm - phát triển văn hóa doanh nghiệp

Đổi mới, nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo cấp ủy, đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo. Áp dụng mô hình quản trị hiện đại, hoàn thiện mô hình quản trị nội bộ tại đơn vị phù hợp với yêu cầu phát triển. Đổi mới phương thức tổ chức phân công, phân nhiệm tại đơn vị/bộ phận/cá nhân gắn với chỉ tiêu được giao.

Thể hiện tính năng động, nhạy bén trong lãnh đạo, xác định được trọng tâm, trọng điểm những vấn đề cần chỉ đạo, để đề ra những chủ trương kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế như: Các chương trình, bài toán trọng điểm của Công ty, các sản phẩm dịch vụ theo định hướng của Tập đoàn,…Việc tháo gỡ khó khăn ngoài thẩm quyền, Cấp ủy không đặt mình trong thế bị động, trông chờ sự lãnh đạo của cấp trên mà luôn chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình, đề ra nội dung, bước đi thích hợp, kiến nghị, đề xuất lên Đảng ủy, lãnh đạo Công ty hỗ trợ cơ chế linh hoạt đã góp phần mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Trung tâm và Công ty trong thời gian qua.

Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa lãnh đạo, văn hóa quản lý, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó; đội ngũ người lao động có kỷ luật cao, tác phong chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả.

Sáu là, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% đảng viên tham gia. Với công việc hàng ngày của tập thể và từng cá nhân CBCNV cần xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, bám sát thực tiễn người lao động, thực hành tiết kiệm; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật, kỷ cương. Khuyến khích cán bộ đảng viên, người lao động không ngừng đổi mới, sáng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Lựa chọn, biểu dương đơn vị điển hình có tính tiên phong, có cách làm đổi mới, sáng tạo để truyền thông nội bộ, phổ biến kinh nghiệm, liên tục đổi mới để nâng cao hoạt động của chi bộ. Mỗi đảng viên lựa chọn và đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính” trong lời dạy của Bác.

Công tác Xây dựng Đảng luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của chi bộ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện tốt làm cho nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên; vai trò lãnh đạo của cấp ủy luôn được củng cố, nguyên tắc tập trung dân chủ được thực thi, tác động tích cực đến khối đoàn kết, gắn bó của toàn chi bộ, tập thể CBNCV trong Trung tâm. Theo đó, công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Khu vực 3 (VNPT IT – KV3) trong sạch vững mạnh không thể thiếu những nội dung, ý tưởng sáng tạo trong thời đại kỷ nguyên số.

Lê Xuân Sơn, Bí thư Chi bộ VNPT IT - KV3

.
.
.
.